Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

Dr. Rath's baanbrekende lezing aan de Universiteit van Stanford

Op 4 mei 2002 had ik de eer een lezing te mogen geven op een symposium over voedingsmiddelen aan de medische faculteit van de Universiteit van Stanford in het Amerikaanse Palo Alto.

Universiteit van Stanford

Als één van de steunpilaren van het farmaceutisch kartel, heeft deze medische faculteit mijns inziens meer dan een eeuw de farmaceutische belangen behartigd in de "handel in ziekten".

Meer dan tien jaar lang had het farmaceutische kartel mijn ontdekking over het verband tussen scheurbuik en hartaandoeningen bestreden, omdat het een directe bedreiging vormde voor de "handel in ziekten". Ik vind dat de farmaceutische industrie daarin de professoren en andere opinieleiders op medisch gebied misbruikt heeft.

"Tijdens mijn lezing aan de Universiteit van Stanford"

"Tijdens mijn lezing aan de Universiteit van Stanford"

Inmiddels kan mijns inziens niet meer worden ontkend dat de acceptatie van het verband tussen scheurbuik en hartaandoeningen groter wordt. Mijn lezing aan de Universiteit van Stanford was een historische gebeurtenis, omdat die de houdgreep verbrak, waarin het farmaceutisch kartel de gevestigde medische centra hield. De leidinggevenden die deze bijeenkomst organiseerden, verdienen alle erkenning, omdat ze de moed hadden mij voor deze lezing uit te nodigen.

De twintig minuten die mijn lezing duurde, moeten voor het kaartenhuis van de farmaceutische cardiologie als een aardbeving aangevoeld hebben.

Cellulaire geneeskunde heeft daarmee het pad geëffend voor nieuwe generaties artsen en cardiologen en stelt hen in staat het leven te redden van miljoenen mensen die tot nu toe door de reguliere cardiologie niet geholpen kunnen worden.

De nu volgende tekst is een vertaling van mijn lezing aan de Universiteit van Stanford op 4 mei 2002.

Het verband tussen scheurbuik en hartaandoeningen:
De oplossing van het raadsel van hart- en vaatziekten

"Allereerst wil ik de Universiteit van Stanford van harte gelukwensen met haar inzicht dat preventie en natuurlijke behandeling noodzakelijk zijn bij de bestrijding van doodsoorzaak nummer 1 in de geïndustrialiseerde wereld.

Ik zal u laten zien, dat atherosclerose, hartaanvallen en beroertes geen ziekten zijn, maar het directe gevolg van langdurig vitaminegebrek. Daarom kunnen deze aandoeningen op natuurlijke wijze worden voorkomen, zonder farmaceutische middelen of chirurgische ingrepen.

Hartaandoeningen zijn een vroeg stadium van de beruchte zeemansziekte scheurbuik. Ik kan in deze presentatie alleen ingaan op het meest onomstotelijke bewijsmateriaal. Als u meer wilt weten, dan nodig ik u uit om onze onderzoekswebsite www.dr-rath-research.org te bezoeken.

Huidige modellen over het ontstaan van aderverkalking kunnen niet verklaren waarom infarcten voor 90 procent in het hart plaatsvinden.

 Onderzoekers:Hypothese:
 Goldstein & Brownhypocholesterolemie
 Steinberggeoxideerd LDL
 Rossreactie op verwonding
 Libbyontsteking
 

Alle bestaande modellen over het ontstaan van atherosclerose (aderverkalking) hebben een gemeenschappelijk probleem: ze missen iedere vorm van logica. Als hoge cholesterolgehaltes, geoxideerd LDL of bacteriën tot schade aan de vaatwand zouden leiden, dan zou de vorming van atherosclerotische aanslag langs de hele vaatwand optreden. Dientengevolge zou een algehele aderverkalking optreden en zouden we overal in ons lichaam, dus niet alleen in het hart, infarcten krijgen. Dat is duidelijk niet het geval.

Het 'elf meter-raadsel' van het voetbalveld

De totale oppervlakte van het bloedvatenstelsel van een mens (slagaderen, aderen en haarvaten) is zo groot als een voetbalveld.

De totale oppervlakte van het bloedvatenstelsel van een mens (slagaderen, aderen en haarvaten) is zo groot als een voetbalveld. Merkwaardigerwijs doet een hartinfarct zich in meer dan 90 procent van de gevallen steeds op dezelfde plek voor, in de kransslagaderen, die vergelijkbaar slechts de oppervlakte van de elfmeterstip innemen.

Je hoeft niet eens geneeskunde gestudeerd te hebben. Iedere leek kan het 'elf meter-raadsel' oplossen: de slagaderen, aderen en haarvaten in ons lichaam vormen een bloedvatenstelsel met een lengte van meer dan 100.000 kilometer en komen daarmee overeen met de oppervlakte van een voetbalveld.

Maar deze 'pijplijn' begeeft het in meer dan 90 procent van de gevallen op een bepaalde plek, namelijk de kransslagaderen van het hart, die slechts een miljardste deel van de totale vasculaire pijplijn uitmaken. Dit gedeelte van het bloedvatenstelsel komt, als we het vergelijken met de totale oppervlakte van een voetbalveld, overeen met de oppervlakte van de elf meterstip van dat voetbalveld. Als een verhoogd cholesterolgehalte, of een andere risicofactor in de bloedsomloop, schade aan de pijplijn zou veroorzaken, dan zou deze overal verstopt raken en niet alleen op die ene plek. Daarom kan een verhoogd cholesterolgehalte eenvoudigweg nooit de hoofdoorzaak van coronaire hartaandoeningen zijn.

De oplossing van het raadsel van hart- en vaatziekten moet daarom gezocht worden in het antwoord op de vraag: waarom zijn het uitgerekend de kransslagaderen van het hart, waar steeds weer een verstopping, oftewel een hartinfarct optreedt?

Om dit raadsel te kunnen oplossen, moeten we onze aandacht niet op de bestanddelen van de bloedsomloop richten, maar op de enige bepalende factor: de stabiliteit van de vaatwand.

De volgende afbeelding toont het verband tussen hart- en vaatziekten en de zeevaardersziekte scheurbuik. In tegenstelling tot dieren kunnen mensen niet zelf vitamine C aanmaken. Een tekort aan vitamine C leidt tot twee verschillende veranderingen in de bouw van de vaatwand.

Het verband tussen scheurbuik en hartaandoeningen

Hart- en vaatziekten zijn een voorstadium van de beruchte zeemansziekte scheurbuik. Hart- en vaatziekten zijn een voorstadium van de beruchte zeemansziekte scheurbuik. Het achterliggende probleem is in beide gevallen een gebrek aan vitamine C in de cellen van het bloedvatenstelsel.
 
 
Bij scheurbuik leidt een volledig gebrek aan vitamine C in het lichaam tot ontbinding van de bloedvatwand, tot scheurtjes, bloedverlies en uiteindelijk de dood.
 
 
Bij hart- en vaatziekten ontstaan, door een geleidelijk vitaminetekort gedurende tientallen jaren, beschadigingen aan de vaatwand, waardoor er tijd is voor 'reparatie'. Daardoor ontstaat atherosclerotische neerslag.
 

Ten eerste vermindert de stabiliteit van de vaatwand als gevolg van verminderde collageenaanmaak in de cellen. Ten tweede verliest de cellulaire barrière tussen bloedstroom en vaatwand aan functie door het krimpen van de endotheelcellen, die als celtussenwand fungeren.

In het verleden stierven talloze zeelieden binnen enkele maanden aan extreme bloedingen, doordat hun lichaam geen vitamine C aanmaakte en het voedsel aan boord bijzonder vitaminearm was.

Als die zeelieden echter thee, uit plantenextracten, en andere vitaminerijke voedingsmiddelen kregen van de inheemse bevolking, dan stopte het bloedverlies en genas de vaatwand op natuurlijke wijze. Blijkbaar waren de vitaminen die ze gekregen hadden voldoende om de cellen van de bloedvatwanden weer tot collageenaanmaak te stimuleren.

Tegenwoordig krijgen we allemaal wel wat vitamine C via onze dagelijkse voeding binnen en komt scheurbuik maar zeer zelden meer voor. Die hoeveelheid vitamine C is echter onvoldoende, zodat bijna iedereen lijdt aan een chronisch vitaminetekort. In de loop van tientallen jaren ontstaan steeds meer microscopisch kleine beschadigingen aan de vaatwand. Door de pompfunctie van het hart staan de kransslagaderen van het hart onder grote mechanische druk, waardoor de verzwakte vaatwand en de microbeschadigingen precies op die plek problematisch worden. Dat is de verklaring waarom uitgerekend op die plek de gevreesde atherosclerotische neerslag ontstaat, die uiteindelijk tot een hartinfarct kan leiden.

Net zoals de inname van vitaminen door de zeelieden uit voorbije eeuwen in staat was de bloedvatwand op natuurlijke wijze te genezen, kan een optimale vitaminesuppletie cardiovasculaire aandoeningen stoppen en de ontstane schade in ieder geval gedeeltelijk op natuurlijke wijze herstellen.

In tegenstelling tot de bestaande modellen over het ontstaan van cardiovasculaire aandoeningen, kan het verband tussen scheurbuik en hart- en vaataandoeningen alle tot nu toe open gebleven raadsels van cardiologie beantwoorden:

1. Waarom krijgen we infarcten in het hart en bijvoorbeeld niet in onze neus of in onze oren?

Het antwoord op deze vraag wordt gegeven door het samengaan van twee factoren: de structurele beschadiging van de vaatwand als gevolg van een chronisch vitaminetekort gecombineerd met de mechanische druk in de kransslagaderen door de pompfunctie van het hart. Juist op die plek wordt de onderliggende structurele beschadiging van de vaatwand problematisch.

Waarom mensen een hartinfarct krijgen, maar geen 'neusinfarct'

Waarom mensen een hartinfarct krijgen, maar geen 'neusinfarct' De verzwakking van de bloedvatwand ten gevolge van vitaminetekort ontstaat voornamelijk op plekken van grote mechanische druk.
 
Door het voortdurende pompen van het hart zijn de kransslagaderen de gedeelten van het bloedvatstelsel die het meest onder druk staan.
 

2. Waarom krijgen we atherosclerose (neerslag in de slagaderen), maar geen venosclerose (neerslag in de aderen)?

De hypothese dat cholesterol, bacteriële infecties, chlamydia en andere risicofactoren in het bloed infarcten zouden veroorzaken, zou onvermijdelijk ook tot verdikking van de aderwand en uiteindelijk tot verstopping van de aderen leiden, dus tot venosclerose. Dit is duidelijk niet het geval. Ook hier kan alleen het verband tussen scheurbuik en hartaandoeningen het enige wetenschappelijk correcte antwoord op deze vraag geven.

Waarom mensen atherosclerose krijgen, maar geen venosclerose

Waarom mensen atherosclerose krijgen, maar geen venosclerose Atherosclerose is de oorzaak van één op de twee sterfgevallen.
 
Venosclerose is onbekend, tenzij een ader wordt geïmplanteerd, zoals bij een kranslagaderbypassoperatie. Dan wordt die ader namelijk een slagader en ontstaat er ook atherosclerotische neerslag.
 
Dat is het logische bewijs dat cholesterol nooit de oorzaak van een hartinfarct kan zijn.
 

3. Waarom krijgen dieren geen hartinfarct, maar mensen wel?

Waarom zijn beren en andere winterslaaphouders, die regelmatig een cholesterolgehalte van 20 mmol/l en hoger hebben, nog niet uitgestorven door een epidemie van hartinfarcten? Het antwoord: dieren produceren hun eigen vitamine C in hoeveelheden tussen 1 en 20 gram per dag, omgerekend naar menselijk lichaamsgewicht. Deze hoeveelheden vitamine C zijn klaarblijkelijk voldoende om de stabiliteit van hun vaatwanden te optimaliseren, zonder dat zij statines of andere cholesterolverlagende middelen nodig hebben.

Waarom dieren geen hartinfarct krijgen

Waarom dieren geen hartinfarct krijgen Dieren ontwikkelen geen atherosclerose, op een enkele uitzondering na.
 
Een bekend voorbeeld is de beer, die zelfs met een gemiddelde cholesterolspiegel van ongeveer 20 mmol/l geen hartinfarct krijgt. Dieren beschermen zich tegen een infarct door de aanmaak van grote hoeveelheden vitamine C in hun lichaam.
 

4. Waarom staan alle op dit moment bekende risicofactoren voor hart- en vaatziekten in nauw verband met een vitaminetekort?

Er bestaat via de stofwisseling een directe verbinding tussen alle op dit moment bekende risicofactoren voor hart- en vaatziekten en een tekort aan vitamine C en andere microvoedingsstoffen, bijvoorbeeld bij:

Deze stofwisselingsstoornissen hebben met elkaar gemeen dat het lichaam bij een vitaminetekort zorgt voor een vervangende stabiliteit van de vaatwand, bijvoorbeeld door het hechten van stofwisselingsproducten aan de celwanden van de bloedvaten. Een vitamine C-tekort verhoogt om dezelfde reden ook het gehalte aan bloedstollingsfactoren, zoals fibrinogeen en thromboxaan, en leidt tegelijkertijd tot afname van beschermende factoren, zoals de, van het endotheel afhankelijke ontspanningsfactor, stikstofmonoxide(NO) en de transportstof prostacycline. Atherosclerose is een soort 'gipsverband' van de natuur voor verzwakte slagaderwanden.

Het ondubbelzinnige proefondervindelijke bewijs

Cavia's zijn net als mensen niet in staat hun eigen vitamine C aan te maken.

Slechts één factor, te weinig vitamine C in de voeding van deze dieren, veroorzaakt aderverkalking, die structureel identiek is aan atherosclerose bij mensen. Slechts één factor, te weinig vitamine C in de voeding van deze dieren, veroorzaakt aderverkalking, die structureel identiek is aan atherosclerose bij mensen.
Een dagelijkse hoeveelheid van 5 gram vitamine C beschermde de vaatwanden, zodat geen aderverkalking kon ontstaan. Een dagelijkse hoeveelheid van 5 gram vitamine C beschermde de vaatwanden, zodat geen aderverkalking kon ontstaan.
 

Laten we het belangrijkste bewijs voor het verband tussen scheurbuik en hartaandoeningen eens nader bekijken. De cavia kan, net als de mens, niet zelf vitamine C aanmaken. In ons onderzoek, dat wij in Proceedings of the National Academy of Sciences publiceerden (zie literatuuroverzicht achter in het boek), hebben we aangetoond dat cavia's atherosclerose ontwikkelen als ze vitamine C toegediend krijgen in een hoeveelheid die overeenkomt met de officiële richtlijnen voor gezonde voeding voor mensen. De beschadigingen van de slagaderwand in dit sleutelexperiment zijn identiek met atherosclerotische neerslag bij mensen.

Daarentegen hadden dieren die dagelijks een theelepel vitamine C-poeder toegediend hadden gekregen, geen atherosclerose en bleven hun bloedvaten gezond. Deze experimenten zijn later bevestigd door dr. Maeda en zijn collega's in onderzoek met genetische gemanipuleerde dieren (zie literatuuroverzicht achter in het boek). Bij dat onderzoek werd bij muizen, die normaalgesproken zelf vitamine C aanmaken, het gen dat daarvoor verantwoordelijk is, onwerkzaam gemaakt. Deze muizen konden vervolgens geen vitamine C meer anmaken en ontwikkelden beschadigingen van de slagaderwand, slechts vergelijkbaar met het beginstadium van atherosclerose bij mensen.

De bevestiging van dr. Rath's ontdekking van het verband tussen scheurbuik en hart- en vaatziekten

Als bij muizen de lichaamseigen aanmaak van vitamine C genetisch gestopt wordt, dan ontwikkelen deze dieren beschadigingen aan de slagaderwanden, identiek aan atherosclerose bij mensen. Als bij muizen de lichaamseigen aanmaak van vitamine C genetisch gestopt wordt, dan ontwikkelen deze dieren beschadigingen aan de slagaderwanden, identiek aan atherosclerose bij mensen.
Normale muizen, die in staat zijn hun eigen vitamine C aan te maken, hebben daarentegen gezonde vaatwanden. Normale muizen, die in staat zijn hun eigen vitamine C aan te maken, hebben daarentegen gezonde vaatwanden.

Maeda et al. PNAS, 2000, 97, 841-846.

 

Wij bevestigden deze resultaten in een klinisch onderzoek met patiënten bij wie met behulp van zogenoemde ultrasnelle CT-scans de mate van hart- en vaatziekten vastgesteld is. Met een zorgvuldig samengestelde combinatie vitale celstoffen kon de groei van de aderverkalking gestopt worden en in sommige gevallen bleek zelfs bestaande neerslag geheel verdwenen, zoals u kunt zien op bijgaande CT-scans.

Klinisch bewijs: vitale celstoffen kunnen helpen een hartinfarct voorkomen

Klinisch bewijs: vitale celstoffen kunnen helpen een hartinfarct voorkomen Aan de hand van röntgenfoto's (CT-scans) van patiënten met hart- en vaatziekten, werd voor het eerst aangetoond dat aanwezige atherosclerose afgebroken kan worden. Nadat deze patiënt dagelijks een jaar lang een specifieke combinatie vitale celstoffen had ingenomen, was de atherosclerotische neerslag op de kransslagaderwand volledig verdwenen.
 

Het verband tussen scheurbuik en hartaandoeningen betekent een totale verandering van het cardiologische wereldbeeld. Het betekent dat het doel van de behandeling niet meer op symptomen gericht is, zoals bijvoorbeeld bij de verlaging van het cholesterolgehalte, maar dat de behandeling gericht is op de mijns inziens enige relevante factor: de stabiliteit van de vaatwand. De ontdekking van het verband tussen scheurbuik en hartaandoeningen is daarmee vergelijkbaar met de ontdekking dat de wereld niet plat was, maar een bol.

Het verband tussen scheurbuik en hartaandoeningen verandert het wereldbeeld van de cardiologie van een "schijf" in een "bol".

Nu we de werkelijke aard van hart- en vaataandoeningen hebben achterhaald, is de uitroeiing ervan slechts een kwestie van tijd. Over tien jaar zouden er al krantenkoppen kunnen zijn die ongeveer als volgt luiden:

Krantenkoppen zouden er over tien jaar zo uit kunnen zien:

Namens miljoenen patiënten met hartaandoeningen roep ik de Universiteit van Stanford en andere medische instituten op hun verantwoordelijkheid te nemen en ons actief te ondersteunen bij de uitroeiing van hart- en vaatziekten."