Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

Nucleaire oorlog of een "wereld vrij van ziekten"?

Ná het hoogtij der Middeleeuwen van de farmaceutische geneeswijze. Zonder nucleaire oorlog kan de farmaceutische industrie niet overleven. Strategieën van het gezonde verstand: Leren van de geschiedenis.

Dr. Rath, onlangs heeft u een studiereis door Italië gemaakt. U hebt er diverse historische plekken bezocht, zoals Pompeii en Nola, de geboortestad van Giordano Bruno. Wie was Giordano Bruno en waarom is hij een belangrijk historisch figuur?

Giordano Bruno

Giordano Bruno

Giordano Bruno was een Italiaanse geleerde rond de wisseling van Middeleeuwen naar het moderne tijdperk. Hij moest de strijd tegen de donkere Middeleeuwen en zijn inzet voor een nieuw tijdperk met zijn leven bekopen. Hij werd 1548 in de Zuid-Italiaanse staat Nola geboren en stierf op 17 februari van het jaar 1600 als ketter op de brandstapel. Om geestverwanten af te schrikken hadden de beulen van de zestiende-eeuwse kerk de brandstapel voor Bruno in hartje Rome laten neerzetten, op de Campo de Fiori, het bloemenplein. Iedereen die Rome aandoet, zou zijn monument moeten bezoeken om te beseffen dat grote historische veranderingen niet op de laatste plaats dankzij de persoonlijke moed van enkelingen tot stand werden gebracht.

Giordano Bruno was een belangrijk vertegenwoordiger van de Renaissance. Hoe groot was de invloed van dit tijdperk op de drempel van de Middeleeuwen naar de nieuwe tijd?

De grote denkers van dit tijdperk, waartoe ook Leonardo da Vinci, Christoffel Columbus, Martin Luther en Nicolas Copernicus behoorden, hadden een veelzijdige geestelijke achtergrond. Bruno was bijvoorbeeld filosoof, priester én astronoom. Al op vroege leeftijd hield hij zich bezig verschillende wetenschappen, waaronder wiskunde en astronomie. Hij droeg bij aan de herontdekking van de kennis van de Grieken en andere beschavingen, waarvan men dacht dat die twee millennia eerder verloren was gegaan. Hij reisde ook door Frankrijk, Engeland en Duitsland waar hij een aantal jaren doorbracht in Wittenberg, de stad van Luther. Heel Europa stond toen aan de vooravond van grote veranderingen. De mensen waren bezig de ketenen van de Middeleeuwen en van hun onderdrukkers – met name de kerk ten tijde van de Middeleeuwen – van zich af te schudden. Bruno was een van de vertegenwoordigers van deze ommekeer. Samen met de andere vooraanstaande denkers van dit tijdperk luidde hij het nieuwe tijdperk in. Hij stelde de autoriteit van de kerk aan de kaak en uitte kritiek op haar visie dat de wereld een platte schijf is met Rome als middelpunt. Ketterse beweringen zoals deze brachten Bruno in handen van de inquisitie en uiteindelijk op de brandstapel.

Laten we even blijven stilstaan bij het tijdperk van de Renaissance. Wat kenmerkte deze ommekeer precies?

Renaissance betekent, vertaald, wedergeboorte of herontdekking. Dit tijdperk begon in de 15e eeuw en duurde tot de 16e eeuw. Het was de herontdekking van kennis en inzichten van vroegere beschavingen zoals de Romeinen, Grieken en Egyptenaren, waarvan men dacht dat de kennis verloren was gegaan. Dit had betrekking op tal van aspecten van het maatschappelijk leven, en vooral op kunst en wetenschap. De Middeleeuwse mens nam met verbazing kennis van het feit dat de staatsfilosofen van Griekenland al vroege vormen van de democratie hadden ontwikkeld en men in Rome over waterleidingen en vloerverwarming beschikte, terwijl de mensen in Europa ten tijde van de Middeleeuwen, omhuld in vellen, elkaar de schedel insloegen. Het was voor Bruno en de andere vertegenwoordigers van de Renaissance uiteraard duidelijk dat deze gedeeltelijk fenomenale kennis eeuwen lang niet toegankelijk was. Zij wisten precies dat vooral de Middeleeuwse kerk deze kennis op systematische wijze onderdrukte, omdat ze een gevaar vormde voor haar machtsmonopolie. De Grieken wisten al vóór onze jaartelling dat de aarde een bol was en kenden bij benadering haar diameter. Deze kennis werd echter onderdrukt: De aarde móest een platte schijf zijn, opdat Rome haar middelpunt zou kunnen blijven. Daarmee moest de onbeperkte heerschappij van Rome worden veiliggesteld. In de Griekse en Romeinse cultuur kon niet alleen de bovenlaag lezen en schrijven maar ook grote groepen van de bevolking. Omdat "wetende" mensen de autoriteit van de geestelijke en wereldse machthebbers konden ondermijnen, werd het algemene analfabetisme gedurende meer dan een eeuw verheven tot "Wet van God". Je kunt je de wrevel van Bruno en andere denkers van de Renaissance hierover goed voorstellen. De Middeleeuwse kerk had snel door dat met haar slinkende geloofwaardigheid ook haar macht in het geding kwam. En daarom ging ze met de aanhangers en verspreiders van deze nieuwe kennis bepaald niet zachtzinnig om: Die werden vervolgd en als ketters terechtgesteld. En dat gebeurde dan ook nog eens in naam van het Christelijk geloof. De Middeleeuwse machthebbers maakten niet alleen misbruik van het Christelijk geloof maar scheepten de hele bevolking ook nog eens op met leugens en maakten misbruik van de mensen. Een ongelooflijk grote misdaad, waarvoor tot op de dag van vandaag ieder excuus ontbreekt!

Wat is hieruit de boodschap voor onze tijd? Wat kunnen wij leren van dit belangrijke historische tijdperk?

Vandaag staat de mensheid aan de drempel van een historische ommekeer van vergelijkbare dimensies. Het gaat nu niet om het omzetten van filosofische of wetenschappelijke inzichten maar om fundamentele inzichten in een van de meest centrale gebieden van het menselijk zijn: het lichaam en de gezondheid van de mens. De Middeleeuwen van de farmaceutische geneeskunst wordt opgevolgd door een nieuwe tijd op medisch gebied, met in het centrum de kennis van het belang van vitamines en microvoedingsstoffen voor het functioneren en gezond houden van het menselijk lichaam. Het gaat erom dat met de kennis van de cellulaire geneeskunde de volksziekten van vandaag binnen luttele decennia kunnen worden teruggebracht tot een fractie van hun huidige omvang.

Albert Szent-György

Albert Szent-György

In het jaar 1937, nog vóór aanvang van 2de wereldoorlog, ontving Albert Szent-György de Nobelprijs voor Geneeskunde voor zijn werk over het belang van vitamine C binnen de celstofwisseling van het menselijk lichaam. Deze kennis werd echter tientallen jaren achtergehouden, en wel in het belang van de farmaceutische markt waarin miljarden Euro omgaan en die enorme belangen van investeerders vertegenwoordigd. Ten grondslag aan die financiële belangen liggen veelal gepatenteerde synthetische farmaceutische preparaten. Nu pas wordt de kennis met betrekking tot het belang van vitamines voor de celstofwisseling, die al sinds een halve eeuw beschikbaar is – onder hevig verzet van de farmaceutische industrie – herontdekt en verspreid.

Zoals ook toen maakt deze ontwikkeling bij de machthebbers angsten om hun bestaan los. Het machtsapparaat van de farmaceutische industrie vreest, de dure gepatenteerde preparaten niet meer te kunnen slijten, wanneer de oorzaak van ziektes kan worden bestreden met vitamines. Want slechts een ziek lichaam brengt geld in het laatje. En zoals toen profiteren de machthebbers ook nu van de onwetendheid van de mensen. Net zoals een half millennium geleden in de samenleving de Renaissance doorbrak, is nu de Renaissance van de geneeskunde aangebroken. De mensen nemen het recht, terug te grijpen op informatie die al ter beschikking stond en door de farmaceutische industrie doelmatig werd onderdrukt. Maar bovendien nemen wij nu het recht deze kennis door middel van cellulair-medisch onderzoek uit te breiden en met onze Gezondheidsalliantie te verspreiden.

Hoe verweren de machthebbers van de farmaceutische industrie zich hiertegen?

Voor de farmaceutische markt met haar belangen van miljarden aan investeringen gaat het, net als de kerk ten tijde van de Middeleeuwen, om alles of niets. Geen enkel machtsstelsel kan zich handhaven als zijn geloofwaardigheid wordt aangetast. Op de bevrijding van de mensen vijfhonderd jaar geleden, geïnitieerd door Luther, da Vinci, Galilei en Bruno volgde de Dertigjarige Oorlog. Dit was de laatste poging van de kerk en de wereldlijke machthebbers van de Middeleeuwen de kwijtgeraakte privileges onder inzet van het leger te heroveren. Het kon de machthebbers van toen niet schelen dat een derde van de Europese bevolking door deze oorlog en de gevolgen ervan, zoals honger en epidemieën, om het leven kwam. Maar zelfs deze afgrijselijke oorlog kon de komst van de nieuwe tijd niet tegenhouden.

Ook nu weer staat de wereld aan de vooravond van een oorlog. Hij wordt gepland en voorbereid door de politieke handlangers van de investmentbranche en haar miljarden aan belangen in het farmaceutische zakendoen met ziektes. Zij zijn zich ervan bewust dat ze de volkerenmoord – het farmaceutisch zakendoen met ziektes – niet langer verborgen kunnen houden. Met hun misleidingen zijn ze door de mand gevallen. Ze kunnen dit slechts handhaven door het tegen de wil van de mensheid voort te zetten. Maar een dergelijk plan kan binnen een democratie niet meer worden gerealiseerd. Daarom zijn de apologeten van de farmaceutische industrie en hun politieke en militaire handlangers in de grote industrielanden van de wereld begonnen met hun dictatuur voor te bereiden. In vredestijd zullen zij daarin nauwelijks slagen. Daarom propageren politici van de vier belangrijkste farmaceutische exportlanden – de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland – openlijk een nucleaire oorlog tegen Iran. In de luwte hiervan en onder de beschermende mantel van het dan afgekondigde oorlogsrecht willen deze groeperingen de mondiale dictatuur van de farmaceutisch-economische belangen vestigen. Dankzij de – Vogelgriep-hysterie – werden door de zogenoemde crisisteams in Berlijn, Parijs, Londen en Washington uitzonderingswetten voorbereid. Deze bieden de farmaceutische industrie gedurende catastrofes en oorlog een centrale positie. Voorzien van omvangrijke volmachten verworden de politici tot marionetten van deze dictatuur. Dit was ook precies de opzet van de machtigingswetten van de Nazi's in 1933.

De dood van miljoenen mensen door de aanstaande nucleaire oorlog of de aanhoudende volkerenmoord door het farmaceutisch zakendoen deert de gewetenloze investeerders net zo min als de Middeleeuwse machthebbers wakker lagen van de vernietiging van heel Europa.

Wat gebeurt er geen "omdenken" plaats vindt?

In het kader van mijn reis naar Italië heb ik de uitgravingen van Pompeii bezocht. In die stad werden mensen binnen een paar seconden gedood door een vulkaanuitbarsting. Net zo snel kan de mensheid worden uitgeroeid door een nucleaire oorlog die op dit moment in het belang van de enorme economische belangen in alle openbaarheid wordt voorbereid. Eén ding is echter anders dan toen: Anders dan in de Dertigjarige Oorlog, toen het leven ondanks alle verwoesting doorging, vormt een oorlog met atoombommen en andere massavernietigingswapens een bedreiging voor de gehele mensheid. Daarom is er nu slechts één duidelijke boodschap: Deze oorlog mag niet uitbreken! Laten wij leren uit de geschiedenis door de gewetenloze praktijken achter een wereldoorlog bloot te leggen. Zo dragen wij er toe bij dat deze oorlog kan worden voorkomen.

Ook dat is de nalatenschap van een man als Giordano Bruno.

Hartelijk dank.

 
Pompeii

De inwoners van Pompeii werden op 24 augustus 79 na Christus verrast. Ze hadden geen schijn van kans (boven).

Hiroshima

De niets vermoedende burgers van Hiroshima werden op 8 augustus 1945 getroffen. De ene verdampte (links), de andere verkoolde (midden) en velen stierven een langzame dood ten gevolge van straling (rechts).