Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

"De agenda van de mens", een interview met dr. Matthias Rath, april 2003

<      1       2       3       4       5       6       7       8   

Het doel van uw Foundation is ‘Gezondheid voor iedereen tegen het jaar 2020’. Gelooft u echt dat het mogelijk is dit doel te verwezenlijken?

Met de wetenschappelijke kennis die momenteel op het gebied van het vitamineonderzoek en cellulaire geneeskunde voorhanden is, is het mogelijk drie van de vier ziekten in de geïndustrialiseerde wereld zo goed als uit te roeien. Meer dan 2 miljard mensen in de ontwikkelingslanden hebben een tekort aan spoorelementen, waardoor ze vatbaar worden voor infectieziekten en andere gezondheidsproblemen. Samen met scholing, verbeterde hygiëne en maatregelen om honger en werkloosheid te bestrijden, zal de kennis over het medische nut van spoorelementen een beslissende factor zijn om de gezondheid en het welzijn van de mensen in de ontwikkelingslanden te verbeteren.

En denk je eens in hoeveel geld er voor onderwijs en andere sociale maatregelen zal vrijkomen wanneer dit niet langer afvloeit naar de farmaceutische industrie en haar in hoge mate ineffectieve en onveilige ‘handel in ziekte’. Over de hele wereld verspreid praten we over miljarden dollars die beschikbaar zullen komen voor preventieve gezondheidszorg, voor scholing en andere sociale noden zodra de farmaceutische ‘handel in ziekten’ grotendeels van deze planeet is verbannen.

Natuurlijk zullen er in het jaar 2020 nog steeds ziekten bestaan, maar hartaanvallen, beroertes, kanker, osteoporose en vele andere van de thans meest voorkomende gezondheidsproblemen zullen niet meer epidemisch zijn. Ik ben ervan overtuigd dat onze Foundation de mensheid een grote dienst bewijst door het gestelde doel van ‘Gezondheid voor iedereen tegen het jaar 2020’ te bereiken.

In dit interview heb ik een overlevingsstrategie voor de wereld proberen te ontwikkelen. Als wetenschapper die al meer dan tien jaar die belangengroepen bestrijdt en aan de kaak stelt, die tot dusver een wereld van vrede en welzijn in de weg staan, beschouw ik het als mijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de mensen deze bijdrage te leveren.

Hoe kan iemand, waar ook ter wereld met uw Foundation samenwerken en haar doelstellingen steunen?

Op dit moment is ons belangrijkste communicatiemiddel het internet. Waar de Wereldgezondheidsorganisatie tekortschiet in haar missie om de wereld informatie over natuurlijke gezondheid te verstrekken, hebben wij ons in de eerste plaats op deze belangrijke taak geconcentreerd.

Deze website is wereldwijd voor patiënten, gezondheidsdeskundigen en welzijnspolitici de belangrijkste bron van informatie over natuurlijke gezondheid geworden. We werken er met al onze krachten aan om deze informatie in zoveel mogelijk talen beschikbaar te maken.

We moedigen iedereen aan om met ons in contact te treden, per brief, fax of e-mail, en ons inlichtingen te verstrekken over pilotprojecten, zowel bestaande als geplande, die het invoeren van natuurlijke gezondheid beogen in het dorp, de gemeenschap of het land waar men leeft.

Onze Foundation dient ook als coördinatiecentrum voor een campagne om druk uit te oefenen op alle regeringen van de hele wereld opdat de belangencoalities achter ziekten en oorlog aangeklaagd kunnen worden. Om deze campagne op gang te brengen, zijn we bezig met de voorbereiding van een internationale hoorzitting in Den Haag. We zullen alle informatie verzamelen om deze belangengroepen te ontmaskeren. Hierdoor maken we het voor de regeringen gemakkelijker om bij het Internationale Strafhof in Den Haag een formele aanklacht in te dienen.

Dit zijn twee zeer dringende projecten en we moedigen iedereen aan om met de middelen waarover hij of zij beschikt hieraan deel te nemen.

U heeft een ‘Grondwet voor een Nieuwe Wereld’ voorgesteld. Wat staat daarin en waarom doet u dat?

Het is in de geschiedenis nog nooit voorgekomen dat de mensen zo eensgezind waren in hun wens naar een vreedzame wereld: van de moeder van een gesneuvelde Amerikaanse soldaat tot de vader van een dood kind in Bagdad en miljarden mensen die uiteindelijk de tol betalen voor het onrecht dat er op de wereld bestaat.

Omdat regeringen nog altijd geïntimideerd worden door de militaire macht van de Verenigde Staten en omdat ze te traag zijn om te beseffen dat de wereld een verklaring dient af te leggen, moet er iemand opstaan en openlijk zeggen wat miljoenen mensen denken. Het is tijd dat de wereldburgers zich verenigen, de bestaande problemen oplossen en een nieuwe wereld scheppen.

Als wetenschapper wiens ontdekkingen ertoe hebben bijgedragen dat het farmaceutische kartel in de hoek werd gedreven, met als enige ontsnappingsmogelijkheid de gehele wereld mee te sleuren in hun eigen ondergang, beschouw ik het als mijn verantwoordelijkheid om deze ‘Agenda 21’ voor te stellen als een grondwet en een actieplan voor een nieuwe wereld waarin de belangen van alle mensen gediend worden.

De inhoud van deze ‘Agenda 21’ luidt als volgt:

‘Grondwet voor een nieuwe, gemeenschappelijke wereld van vrede, gezondheid en sociale rechtvaardigheid’

Bij het begin van het derde millennium staat de mensheid op een tweesprong. Aan de ene kant zijn er de 6 miljard mensen die deze planeet bevolken en samen met alle toekomstige generaties verlangen naar een waardig en gezond leven in een vreedzame wereld. Aan de andere kant is er een kleine belangengroep die de mensheid deze elementaire mensenrechten ontzegd, louter en alleen om dat ze uit zijn op financieel voordeel.

In deze situatie staan wij, wereldburgers, voor de keuze: of we blijven het juk dragen van deze investeringsmaatschappijen die ons alleen oorlogen en ziekten brengen, of we bevrijden ons van deze last en beginnen met de bouw van een wereld die berust op principes van vrede, gezondheid en sociale rechtvaardigheid.

Wij, de mensen van deze wereld, beseffen dat we nooit eerder in de geschiedenis meer gemotiveerd waren om de vrede te bewaren, een einde te maken aan de praktijken van investeerders die winst slaan uit ziekten en om degenen die vrede en gezondheid opofferen voor financieel gewin, aan te klagen.

Daarom hebben wij, mensen uit het Westen, het Oosten, het Noorden en het Zuiden, uit rijke en arme landen besloten een wereld te scheppen van vrede, gezondheid en sociale rechtvaardigheid, voor onszelf en voor alle toekomstige generaties.

Als onze fundamentele rechten proclameren wij:

HET RECHT OP VREDE. Wij, de wereldbevolking, zijn vastbesloten ons recht op vrede met alle mogelijke middelen te verdedigen. In een tijdperk van massavernietigingswapens is oorlog niet langer een optie om internationale conflicten op te lossen. Wij zullen ervoor zorgen dat degenen die een oorlog voeren zonder expliciet mandaat door een internationale wet, ter verantwoording geroepen worden en voor hun misdaden aangeklaagd. Wij zullen niet rusten voordat zij gestraft zijn, ongeacht de economische of politieke consequenties, omdat we beseffen dat dit de enige manier is om onze planeet te behoeden voor de ondergang.

HET RECHT OP LEVEN. Wij, de wereldbevolking, zijn vastbesloten ons recht om te leven met alle mogelijke middelen te verdedigen. Wij zullen niet rusten voordat alle factoren, die het leven van mensen verkorten, verdwenen zijn. Wij zullen vechten tegen honger, ondervoeding en andere factoren waardoor jaarlijks miljoenen mensen, waaronder baby's en kinderen, sterven. Wij zullen ook een einde maken aan het ‘investeren in ziekten’ waaraan meer mensen voortijdig zijn gestorven dan aan alle oorlogen die de mensheid ooit gevoerd heeft.

HET RECHT OP GEZONDHEID. Wij, de wereldbevolking, zijn vastbesloten ons recht op gezondheid met alle mogelijke middelen te verdedigen. Wij zullen ervoor zorgen dat de farmaceutische ‘handel in ziekten’, de welbewuste promotie van ziekten voor financieel gewin, overal ter wereld verboden wordt. Wij zullen hen die welbewust ziekten promoten en degenen die informatie over natuurlijke, niet-gepatenteerde geneesmiddelen en therapieën die levens kunnen redden, achterhouden, voor het gerecht dagen. Bij het nemen van gezondheidsmaatregelen in onze gemeenschappen en bij het invoeren van nationale gezondheidsprogramma's zullen wij ons concentreren op een effectieve, veilige en natuurlijk aanpak. Het belangrijkste doel van elke gezondheidsstrategie is preventie en uitroeiing van ziekten.

HET RECHT OP SOCIAAL RECHT. Wij, de wereldbevolking, zijn vastbesloten ons recht op sociale rechtvaardigheid met alle mogelijke middelen te verdedigen. Wij aanvaarden niet langer dat tweederde van de wereldbevolking in armoede leeft en dat er analfabetisme heerst. Wij zullen ervoor zorgen dat de rijkdommen van de wereld herverdeeld worden op een manier waardoor scholing en een waardig leven voor alle bewoners van deze planeet mogelijk zijn. Om deze herverdeling te financieren zullen we de financiële middelen gebruiken die vrijkomen uit het afschaffen van de miljardenhandel met ziekten en door het verminderen van de militaire uitgaven.

Wij erkennen dat de eerste stap om deze doelen te bereiken, bestaat uit het voor het gerecht brengen van de belangengroepen die oorlog en ziekten promoten. Zij moeten voor internationale gerechtshoven aangeklaagd worden voor het opofferen van de levens van miljoenen mensen en voor andere misdaden tegen de mensheid.

Met de publieke bekendmaking en veroordeling van de vertegenwoordigers van deze belangengroepen zullen voor de mensen van deze wereld de laatste obstakels uit de weg geruimd worden om een einde te maken aan de ‘donkere tijden van ziekten, oorlog en onrecht’ en om te beginnen aan de bouw van een ‘nieuwe wereld’ van vrede, gezondheid en sociale rechtvaardigheid in de 21e eeuw.

Den Haag, april 2003,
Matthias Rath, M.D.

<      1       2       3       4       5       6       7       8