Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

"De agenda van de mens", een interview met dr. Matthias Rath, april 2003

<      1       2       3       4       5       6       7       8      >      

In de media wordt de naam Rockefeller niet vaak genoemd. Als zij zo veel invloed hebben, waarom verschijnen ze dan zo weinig in het openbaar?

In sommige delen van de wereld zijn de heersers zichtbaar aanwezig, zij worden door hun volk gerespecteerd en overal hangen hun portretten. De machtigen der aarde bewandelen echter een andere weg. Zij oefenen hun macht clandestien uit en haten pottenkijkers. De Rockefeller-groep beheert meer dan 200 farmaceutische bedrijven, grote en kleine, zonder dat iemand daar openlijk over spreekt. De Rockefeller-groep zit achter een aantal van de meest invloedrijke financiële instellingen ter wereld, o.a. de Chase Manhattan Bank. De Rockefeller-groep is uiteraard eigenaar van het Exxon-consortium en van andere multinationale petrochemische bedrijven. Alleen al de jaarlijkse inkomsten van Exxon zijn hoger dan het bruto nationaal product van de helft van alle landen ter wereld.

Het Rockefeller-consortium beheerst ook de media, inclusief Time Warner, CNN en een heel netwerk van kranten en radio- en tv-stations. Het is daarom niet vreemd dat de openbare mening in de Verenigde staten dermate gemanipuleerd kon worden. Veel onschuldige mensen gaven hun steun aan illegale acties zoals een oorlog die ingaat tegen alle internationale wetten. En de twijfelaars werden verder gemanipuleerd door middel van betaalde ‘opinieonderzoeken’ waarvan de resultaten in de New York Times en in andere kranten openlijk in twijfel werden getrokken.

De tegenhanger van de Amerikaanse Rockefeller-groep in Groot-Brittannië is de Rothschild-groep die de investeringen beheert in de geneesmiddelenindustrie van het op een na grootste exportland van farmaceutische producten.

Wilt u zeggen dat regeringen over de gehele wereld bij het Internationaal Strafhof in Den Haag klachten moeten indienen tegen George Bush, Donald Rumsfeld en anderen?

Ja, absoluut! De wereldgemeenschap heeft er lang over gedaan om dit hof op de richten met de bedoeling misdrijven tegen het internationale recht te vervolgen, en speciaal de oorlogsmisdaden die zijn gepleegd in oorlogen zonder enige internationale legitimatie. Wanneer zullen degenen die thans de oorlog tegen Irak zijn begonnen en op het punt staan nieuwe conflicten in andere landen te veroorzaken, anders voor het gerecht gebracht moeten worden, dan nu? Als ze nu niet gestopt worden, zullen ze doorgaan met de wereld te bestoken, de levens van mensen in gevaar te brengen en riskeren de wereld mee te slepen in hun eigen ondergang. Nogmaals, de mensen moeten begrijpen dat de farmaceutische industrie, de grootste beleggingsindustrie op aarde, ten dode is opgeschreven. Ze zal verdwijnen, het is alleen de vraag wanneer. Verder is er geen twijfel mogelijk dat zij die aansprakelijk zijn voor deze gewetenloze handel in ziekte en rekenschap hebben moeten geven voor de onnodige en voortijdige dood van miljoenen mensen, eveneens hun ondergang tegemoet gaan. Denkt u dat ze uit eigen beweging zullen opgeven?

Overal ter wereld moeten de mensen en hun gekozen regeringen zich van deze situatie bewust worden. De regering-Bush propageert openlijk de escalatie naar een nieuwe wereldoorlog. En ze zal erin slagen, tenzij de wereld haar stopt. Omdat Bush en de zijnen niet militair kunnen worden tegengehouden, zonder een wereldoorlog te riskeren, moet dat gebeuren met twee andere methoden, namelijk met economische en politieke middelen.

De economische middelen bestaan uit een blokkade van de farmaceutische handel doordat de nationale gezondheidsdiensten van alle landen in de wereld zich weer op de natuurgeneeswijze richten en weigeren de patenten te betalen op de kleine hoeveelheid farmaceutische geneesmiddelen die misschien nog nodig zijn, bijvoorbeeld antibiotica.

De politieke middelen zijn vooral juridisch van belang en moeten zonder uitstel ingezet worden. Mensen over de gehele wereld moeten hun regeringen dwingen om formele processen te starten tegen de Bush- en Blair-regeringen voor het begaan van misdaden en schendingen van mensenrechten. Het gerechtshof waar deze schendingen aanhangig gemaakt en behandeld moeten worden, is het Internationale Strafhof in Den Haag.

Er dient een klacht te worden neergelegd voor het beginnen en voeren van een oorlog tegen elke internationale wetgeving in, voor massamoord, uitbuiting, het plunderen van openbaar en particulier eigendom en andere misdaden tegen de mensheid en voor schendingen van internationaal recht. Als wij, de wereldbevolking, en de regeringen van 180 landen Bush, Blair, de Rockefeller-groep en de leden van de Trilaterale Commissie ongestraft de wereld laten terroriseren met illegale oorlogen, dus zonder hen aansprakelijk te stellen, dan hebben de Verenigde Naties, heel het kader van internationaal recht en het gehele VN-rechtssysteem niets meer te betekenen.

Het volstaat niet alleen regeringen en rechtspersonen aan te klagen. De individuele leden van de regering, George Bush, Condolezza Rice, Donald Rumsfeld, John Ashcroft en alle anderen moeten persoonlijk bij naam in de aanklacht vermeld worden. Tommy Franks en de generaals die deze oorlog zonder enig internationaal mandaat gevoerd hebben: ook zij dienen persoonlijk genoemd te worden. Alle leden van de Rockefeller-groep, de Trilaterale Commissie en andere nog aan te duiden instanties die hebben aangezet tot deze oorlog, erachter stonden of profijt trokken van de plundering van andere landen, zij allen moeten bij naam genoemd worden. Hetzelfde geldt aan Britse kant. Niet alleen de regering-Blair, maar ook de directeuren van de Rothschild-banken en anderen die direct of indirect geprofiteerd hebben van deze onwettige oorlog, moeten ontmaskerd worden. De volledige lijst moet bestaan uit bankiers, politici en andere leidinggevende personen, of ze nu uit de Verenigde Staten, uit Europa of van waar ook ter wereld komen.

Een andere klacht dient ingediend te worden tegen de leiders van de farmaceutische industrie voor de misdaden die ze begaan hebben ten voordele van farmaceutische beleggingsmaatschappijen tegen mensen en regeringen. Dat dient allemaal zonder uitstel te gebeuren.

Om deze stappen te vergemakkelijken, hebben we een voorlopig ontwerp van de aanklachten en een lijst van de belangrijkste verdachten op de website van onze Foundation gepubliceerd. We roepen elke regering op onmiddellijk stappen te ondernemen om deze aanklachten officieel te bekrachtigen. Het beste zou zijn dat deze stappen door verscheidene staten zoals de Afrikaanse Unie, de Zuid-Amerikaanse en de Aziatische landen tegelijk genomen worden om het risico van economische represailles door deze belangencoalities tot een minimum te beperken.

Het allerbelangrijkste is dat alle mensen ter wereld hun regeringen steunen bij deze acties. Ik roep elke afzonderlijke persoon op om zijn of haar regering te bewegen een formele aanklacht tegen deze belangengroepen in te dienen.

Of wij, het volk, staan toe dat deze krachten onze planeet ruïneren, of we nemen nu de leiding in handen. Zeker, wij, het volk zullen onze regeringen misschien moeten overreden om tot een formele aanklacht in Den Haag te durven overgaan. Regeringen zijn langzaam en snel geïntimideerd, vooral als de ander met grote economische consequenties dreigt. Maar wij zijn het volk. Kunnen we het aan? Natuurlijk! En de gehele wereldbevolking moeten zich verenigen om dit doel te bereiken.

We moeten ons realiseren dat alleen al de ontmaskering van deze belangengroepen achter de oorlogsinspanningen de belangrijkste stap is om een nieuwe wereldoorlog te voorkomen. De wereld kan zich een nieuwe oorlog, zoals de oorlog in Irak, met elke dag het risico dat er een derde wereldoorlog zal uitbreken, eenvoudigweg niet veroorloven. De tijd om te handelen is nu aangebroken. Elke politicus met verantwoordelijkheidsbesef, elke burger van de planeet aarde behoort zich te realiseren dat deze historische gelegenheid een onmiddellijk handelen vereist.

Wat kunnen wij als volk doen?

Iedereen moet zich vertrouwd maken met de doorbraak die thans in de natuurlijke geneeskunde plaatsvindt. Iedereen, ongeacht of men nu in New Delhi, Cairo, Johannesburg, New York, Buenos Aires of in Mexico City woont, ongeacht of men leeft in een ontwikkelingsland of in een welvaartsstaat, dient zichzelf te informeren over de omwentelingen in de natuurlijke geneeswijzen waardoor in feite meer dan 80 procent van de alleen op recept te verkrijgen farmaceutische geneesmiddelen meteen vervangen kunnen worden. Met verder onderzoek in de sector van de natuurlijke geneeskunde schat ik dat binnen enkele jaren 95 procent van de farmaceutische medicamenten overbodig zal zijn geworden.

Dat betekent dat de mensen van deze wereld de mogelijkheid hebben om 95 procent van de winsten weg te nemen die farmaceutische kartels gebruiken om hun gewetenloze 'handel in ziekten' te blijven financieren en hun steun aan politici als Tony Blair en George Bush bij hun electorale campagnes te kunnen voortzetten. Denk daar eens aan! Wat een kans voor ieder van ons om niet alleen onmiddellijk bij te dragen aan een gezondere wereld, maar ook vrede voor de toekomst van deze generatie en voor de generaties van onze kinderen en kleinkinderen te kunnen garanderen.

Daarbij moet je plaatselijke medestanders organiseren om je regeringen zover te brengen dat ze een officiële aanklacht in Den Haag en bij andere gerechtshoven indienen om hen die achter de huidige wereldcrisis zitten en er baat bij hebben, voor het gerecht te brengen. Deze machten en hun activiteiten aan het licht te brengen is voorwaarde voor het verminderen van hun toekomstige invloed. Het is de enige mogelijkheid nog meer schade door deze belangengroepen aan onze planeet en haar bewoners te voorkomen.

Men vraagt me vaak waarom wij de farmaceutische belangen achter dit huidige oorlogsscenario niet eerder opgemerkt of gezien hebben? Het antwoord is heel eenvoudig. Deze belangengroepen zijn verborgen achter een paraplu van liefdadigheid en goede daden. Alvorens de gewetenloosheid en het verachtelijke van het farmaceutische businessmodel te begrijpen, moet je eerst de maskerade van liefdadigheid neerhalen om het ware karakter van de immorele investeringstactiek te zien die de farmaceutische handel er op na houdt. Nu dit is gebeurd, is er geen tijd meer te verliezen. Dit interview voorziet in een strategie die de mensen op aarde en hun politieke vertegenwoordigers kunnen aanwenden om met directe acties onze planeet te beschermen en een gezondere en vredelievender wereld aan onze kinderen na te laten.

Hoe ziet u de rol van de Verenigde Naties in de toekomst?

Het is voor de Verenigde Naties niet voldoende om met de Verenigde Staten te wedijveren over het installeren van een regering in het naoorlogse Irak. De rol van de wereld zodanig te beperken is niets meer dan een capitulatie voor de petrochemische en farmaceutische kartels en hun politieke en militaire operaties. Dit mag nooit gebeuren.

De Verenigde Naties zelf zouden de drijvende kracht moeten zijn om George Bush, Tony Blair en de andere schenders van internationaal recht voor het gerecht te brengen. Denkt u eens in wat een belangrijke stap het zou zijn voor de wereldorganisatie om een dergelijke aanklacht te doen in naam van de meerderheid van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Ik twijfel er niet aan dat zo'n beslissing genomen kan worden en ook genomen zal worden.

De Verenigde Naties moeten beschermd worden. Maar toegeven aan de belangen van het farmaceutische kartel en proberen compromissen met hen te sluiten, biedt geen bescherming. Als de Verenigde Naties nog een rol willen spelen in de toekomst, moet dat er een zijn van zelfvertrouwen, een rol die uitgaat van haar eigen autoriteit.

Niemand, geen enkele regering, zelfs niet de machtigste staat in de wereld, kan dan nog worden toegestaan dat zij de beslissingen van de Verenigde Naties naast zich neerleggen en hopen dan vrijuit te kunnen gaan. Zij die dat doen, moeten voor het gerecht gedaagd worden en hun motieven behoren openbaar gemaakt te worden. Dit is de meest dringende en de meest voor de hand liggende rol van de Verenigde Naties.

Hetzelfde geldt uiteraard ook voor de suborganisaties van de Verenigde Naties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie. Er moet daar direct een proces op gang gebracht worden dat schoon schip maakt met de belangen van de farmaceutische industrie. Het kan niet langer geduld worden dat mensen geloven in de Wereldgezondheidsorganisatie als een instantie die opkomt voor hun gezondheid, terwijl de agenda van de WHO reeds lang een instrument van de farmaceutische belangenbehartiging is geworden. Dit moet stoppen. De farmaceutische belangen aanmerken als de belangrijkste profiteur van de huidige crisis zal een belangrijke bijdrage betekenen om ook het misbruik van de Wereldgezondheidsorganisatie te stoppen en haar terug te brengen naar haar oorspronkelijke missie: De gezondheid op wereldschaal verbeteren, in het bijzonder in de ontwikkelingslanden waar deze organisatie het meest nodig is.

<      1       2       3       4       5       6       7       8      >