Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

"De agenda van de mens", een interview met dr. Matthias Rath, april 2003

<      1       2       3       4       5       6       7       8      >      

Kreeg u ook reacties van mensen uit de Verenigde Staten of uit New York?

We kregen reacties van over de hele wereld. Van vooraanstaande universiteiten, overheidsinstanties, doktoren en natuurlijk ook van veel patiënten en van gewone burgers. De meest voorkomende reactie was dankbaarheid voor het feit dat men nu op de hoogte was van het verband tussen de strijd voor het voortbestaan van de farmaceutische industrie en de huidige internationale crisis. Veel mensen vroegen naar meer informatie over natuurlijke en alternatieve gezondheidszorg en over de ‘handel in ziekten’ zoals die door de farmaceutische industrie bedreven wordt.

Bijzonder opmerkelijk waren de reacties uit de Verenigde Staten waar veel mensen beseften dat hun eigen regering niet langer opkwam voor de belangen van de grote meerderheid, maar alleen nog oog had voor de petrochemische en farmaceutische belangen van een kleine groep aandeelhouders van de Rockefeller-groep. Als je in New York woont en je al lang het vermoeden hebt dat er iets niet klopt met het officiële verhaal over 11 september, dan ben je blij als eindelijk iemand je duidelijk maakt wat de ware reden is waarom de regering verhindert dat er een officieel en onafhankelijk onderzoek komt.

2,600 innocent people died in the September 11 tragedy. The same number of people die from side effects of prescription drugs every ten days

2,600 innocent people died in the September 11 tragedy. The same number of people die from side effects of prescription drugs every ten days

Ik denk dat het hoog tijd is dat niet alleen de mensen in New York, maar iedereen over de hele wereld te weten komt wat er werkelijk achter de tragedie van 11 september stak. En des te meer omdat sindsdien geprobeerd wordt deze stunt te herhalen door de gehele wereld te dwingen mee te doen aan een kruistocht tegen denkbeeldige terroristen.

Veel mensen vroegen me of ik echt geloofde dat Bush en de zijnen op 11 september 3000 mensenlevens op het spel hadden gezet. Mijn antwoord is simpel: Het is hetzelfde aantal mensen dat elke 10 dagen–(!) overlijdt aan de bekende, dodelijke bijwerkingen van farmaceutische geneesmiddelen.

Omdat het Witte Huis aan de ene kant dit onderzoek verhindert, maar aan de andere kant deze gebeurtenis constant misbruikt om een wereldoorlog te beginnen, is het niet langer een zaak die alleen de Verenigde Staten aangaat. Het is de taak van de Verenigde Naties er voor te zorgen dat er een onafhankelijk onderzoek naar deze tragedie komt. Dit is een gerechtvaardigde eis, niet alleen omdat de zetel van de Verenigde Naties zich in New York bevindt, maar ook omdat alle discussies en debatten van dit wereldforum gedurende anderhalf jaar overschaduwd werden door deze tragedie. Het wordt tijd dat iedereen ter wereld, mensen en regeringen, ervoor opkomt dat de ware toedracht van 11 september opgehelderd wordt. De Amerikaanse regering kan maar beter aan dit internationale onderzoek meewerken: haar geloofwaardigheid staat op het spel!

Denkt u dat de aanslagen van 11 september van de Verenigde Staten een dictatuur zullen maken?

Winstone Smith (front) and the Big Brother system in a scene from the 1984 motion picture.

Winstone Smith (front) and the Big Brother system in a scene from the 1984 motion picture.

Dat is al gebeurd. We hebben het niet over het dictatorschap van één man of van één politieke partij. We hebben het over het dictatorschap van een kleine groep mensen met economische belangen die om hun positie wereldwijd te versterken de huidige regering gebruikt als een stelletje marionetten. In januari van dit jaar heeft een aantal verontruste burgers, onder wie Ralph Nader, de actrice Susan Sarandon en vertegenwoordigers van de milieuorganisatie Green Peace, in de New York Times een paginagrote waarschuwing gepubliceerd met als kop ‘Big Brother is niet onderweg: hij is al hier’. De uitdrukking ‘Big Brother’ verwijst naar de novelle ‘;1984’ van George Orwell, waarin hij een samenleving beschrijft die gecontroleerd, gemanipuleerd en misbruikt wordt door een kleine belangenorganisatie die zich in alle privé-zaken kan mengen. Een terechte waarschuwing, want veel hiervan is tegenwoordig al een realiteit in de Verenigde Staten. Zonder enig gerechtelijk bevel kunnen bankrekeningen gecontroleerd worden, e-mails gelezen, telefoons afgetapt, brieven geopend en huiszoekingen verricht worden. Allemaal zaken die een schending van de burgerrechten inhouden. Al deze verbijsterende wetten werden gerechtvaardigd door de gebeurtenissen van 11 september en onder het mom van de ‘oorlog tegen terrorisme’.

Een van de meest elementaire mensenrechten die de huidige regering-Bush tracht aan het Amerikaanse volk te ontzeggen, is het recht op vrije toegang tot informatie over natuurlijke gezondheid. Sinds de ‘Dietary Supplement Health and Education Act’ in augustus 1994 unaniem was goedgekeurd, hadden de mensen in Amerika over dit burgerrecht beschikt. Het Amerikaanse volk hecht zo veel waarde aan de vrije toegankelijkheid van natuurlijke en alternatieve therapieën en aan het verkrijgen van informatie over natuurlijke middelen voor het voorkomen en behandelen van ziekten, dat dit in vredestijd nooit had kunnen gebeuren. Meer dan 50 procent van de Amerikanen gebruikt dagelijks microvoedingsstoffen voor een betere conditie. Alleen in een periode waarin ‘krijgswetten’ golden, kon dit recht tenietgedaan worden.

Dit is tevens de reden waarom de regering-Bush in het Midden Oosten geen vreedzame oplossing wil – in tegendeel. Zij zullen het naoorlogse Irak gebruiken als een springplank voor een verdere escalatie van de internationale crisis en voor meer oorlogen waarin gebruik gemaakt zal worden van massavernietigingswapens. Zonder een wereldomvattende terreur kunnen zij dit doel niet bereiken!

Het Amerikaanse volk, maar ook de hele wereld moet alert zijn. De trucs en tactieken die door het kartel en door de politieke meelopers gebruikt worden om onder de dekmantel van een zogezegde ‘oorlog tegen terrorisme’ hun ware doelen te bereiken, moeten doorzien worden.

U zegt dat het farmaceutische kartel zou profiteren van een oorlog met massavernietigingswapens. Kunt u dat nader uitleggen?

Als men bedenkt dat een gebeurtenis waarbij in New York twee gebouwen vernield en 3.000 mensen gedood werden, misbruikt kan worden om een heel land in een dergelijke staat van angst te brengen zodat bijna elk burgerrecht afgeschaft kan worden, dan ligt de conclusie voor de hand. De belangen van het farmaceutische kartel reiken wereldwijd. Er kan niet toegestaan worden dat een continent of zelfs maar enkele landen aan dit controlemechanisme ontsnappen.

Wanneer bijvoorbeeld de landen van Zuid-Amerika met bewijzen zouden staven dat de natuurlijke gezondheidstherapieën superieur zijn aan farmaceutische producten, dan zou dit het wereldwijde monopolie van de farmaceutische oplichtingspraktijken opblazen. In het tijdperk van internet en snelle wereldwijde communicatie zou het uitroeien van een ziekte met natuurlijke middelen onmiddellijk tot in alle uithoeken van de wereld doordringen. Elke tegenmaatregel die het farmaceutische kartel zou nemen, zou dus wereldomvattend moeten zijn.

Het farmaceutische kartel is daarom van plan de angstpsychose van 11 september wereldwijd in stand te houden. De beste manier om dat te doen is door een oorlog, waarin massavernietigingswapens gebruikt worden. En de beste manier om zo'n oorlog uit te lokken, is een oorlog te beginnen in een gebied met landen waarvan wordt aangenomen dat zij deze massavernietigingswapens bezitten en dat zij klaar staan om deze ook te gebruiken tijdens hun ondergang. Elk gebruik van massavernietigingswapens op het slagveld of in de metro van Londen of New York, als wraak van mensen tegen de brutaliteit van de oorlog, zou voor het farmaceutische kartel een legitieme reden zijn om een wereldwijde invoering van krijgswetten te eisen. Hierdoor zou wereldwijd een sfeer gecreëerd worden die het huidige ‘Big Brother’ regime in de Verenigde Staten ver overtreft.

Nadat deze strategie door de onthulling van hun plannen in mijn open brieven grotendeels onbruikbaar is geworden, werd een ander plan ontworpen. Het is geen toeval dat de nieuwe epidemie SARS wereldwijd voor paniek heeft gezorgd net in de week dat de strategen achter de oorlog in Irak tot het besef kwamen dat hun plan om een oorlog met massavernietigingswapens uit te lokken, niet door kon gaan.

De algemene hysterie over SARS in de media, heeft niets te maken met de werkelijke gevaren van deze epidemie. SARS is een gewone virale infectie die net als andere virale infecties grotendeels bedwongen en voorkomen kan worden door voldoende ascorbaat (vitamine C) en bepaalde andere natuurlijke moleculen. Maar op deze moleculen rust geen patent en daarom worden ze niet gepromoot. Wat gepromoot wordt, is een wereldwijde angst voor een of andere mysterieuze epidemie. En die angst komt het kartel goed van pas. Hierdoor denken mensen weer dat ze afhankelijk zijn van de farmaceutische industrie en er wordt een klimaat gecreëerd waarin op z'n minst een aantal machtigingswetten ingevoerd kan worden.

Er is geen reden om bang te zijn voor SARS. De verwekker ervan is het coronavirus dat al sinds lange tijd bekend is. Twee lepels vitamine-C-poeder per dag, samen met enkele andere vitaminen die het immuunsysteem versterken, zijn de beste maatregel om SARS, net als elke andere virusziekte, in bedwang te houden. Omdat van ascorbaat (vitamine C) bekend is dat het het meest agressieve virus dat momenteel bekend is – HIV/AIDS – voor meer dan 99% kan tegenhouden, kan het ook effectief ingezet worden tegen SARS.

In plaats van paniek te zaaien waar alleen bepaalde belangengroepen baat bij hebben, zouden politici in dienst van de volksgezondheid en medewerkers van gezondheidsinstanties een educatieve campagne moeten voeren zodat iedereen zou weten dat er op dit moment al natuurlijke middelen beschikbaar zijn tegen SARS en andere gezondheidsproblemen.

In een van uw open brieven vermeldde u dat de Rockefeller-groep en de door Rockefeller gefinancierde Trilaterale Commissie een sleutelrol spelen in het beleid van George Bush en zijn regering. Wat is de Trilaterale Commissie en uit welke bron heeft u die informatie?

Op 13 september 1998, twee jaar voordat George Bush werd verkozen, publiceerde de New York Times een lang artikel genaamd ‘Is er een rol weggelegd voor een tweede Bush?’ In het artikel worden de banden beschreven die er bestaan tussen de Bush-dynastie, de Rockefeller-groep en de petrochemische industrie. Ook andere nationale en internationale liaisons werden genoemd. In het artikel werd beweerd dat met George Bush junior de door ‘Rockefeller gefinancierde Trilaterale Commissie’ opnieuw in het Witte Huis zou komen. Het artikel legde ook de nadruk op het feit dat George Bush senior, vice-president onder Reagan en president tijdens de eerste Golfoorlog, bestuurslid is geweest van deze Trilaterale Commissie.

Wat is de achtergrond van deze commissie?

Tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw heeft het Rockefeller-consortium zijn macht uitgebreid van de petrochemische naar de farmaceutische sector. Met nog meer kapitaal dat beheerd en geïnvesteerd moest worden, lag het voor de hand dat het nationale werkterrein van de Rockefeller-groep niet zou voldoen aan de behoeften van een grote investeringsmaatschappij. In 1972 besloot de Rockefeller-groep daarom tot het oprichten van een informele groep die hun financiële belangen wereldwijd kon coördineren.

De drie pijlers van de organisatie zouden vertegenwoordigd worden door de drie grootmachten van onze tijd; de Verenigde Staten, Europa en Japan, vandaar de naam trilateraal. De eerste voorzitter en tot op vandaag erevoorzitter van deze commissie was David Rockefeller zelf. Tot de leden van deze groep behoren bankiers, topfunctionarissen van grote bedrijven en andere ‘mondiale spelers’. Lid worden kan alleen op uitnodiging. Hun vergaderingen zijn niet openbaar, maar vreemd genoeg onderhouden ze wel een officiële website www.trilateral.org. Op deze website worden de leden van de groep vermeld, het is een soort ‘Who's Who’ in de wereld van het geld.

Een dergelijke organisatie werd natuurlijk wel opgericht met een speciaal doel. Het doel van de Trilaterale Commissie is het scheppen van een ‘Nieuwe Wereldorde’ waarin de wereld ondergeschikt wordt gemaakt aan de belangen van het petrochemische-farmaceutische kartel. Zij hebben er nooit een geheim van gemaakt dat hun plannen werden overgenomen door hun ‘handlangers’, mannen zoals Richard Perle, Paul Wolfewitz, Donald Rumsfeld en een aantal anderen die nu meedraaien in de regering-Bush en in het Pentagon.

Je hoeft echt geen professor in de geschiedenis of politieke wetenschappen te zijn om hieruit de juiste conclusie te trekken. De vrees die in 1998 in het artikel in de New York Times werd geuit, is werkelijkheid geworden: met de regering-Bush heeft de door Rockefeller gefinancierde Trilaterale Commissie haar intrede gedaan in het Witte Huis en in het Pentagon, de grootste militaire machtsblokken van de hele wereld. Er heeft nooit enige twijfel over bestaan dat de politieke marionetten van de Trilaterale Commissie deze kans zouden aangrijpen om op een gewelddadige en gewetenloze manier het door hen beoogde doel van een ‘Nieuwe Wereldorde’ te bereiken.

Iedereen die dit betwijfelt, moet maar eens terug denken aan de macht waarmee de huidige regering die verkiezingsuitslagen van 2000 wist te verdraaien en hoe alle strategische posten in de regering bezet werden door ‘haviken’ die er niet voor terugdeinsden het ‘Nieuwe Wereldorde’-beleid van de Rockefeller-groep uit te voeren. Ik vond het noodzakelijk en belangrijk om in een van mijn open brieven in de New York Times het verband tussen de belangen van de Rockefeller-groep en deze queeste naar een wereldoorlog aan te tonen. Een handlanger van Rockefeller, Richard Perle ‘overleefde’ deze onthulling van de Trilaterale Commissie in mijn open brief slechts een paar dagen. Onder een voorwendsel moest hij afstand doen van zijn positie in het Pentagon.

Het spreekt vanzelf dat de loop van de geschiedenis, de toekomst van deze planeet niet kan en niet zal veranderen als deze banden niet blootgelegd worden zodat iedereen overal ter wereld kan zien wat er aan de hand is. De belangengroepen die geld verdienen aan het laten voortbestaan van ziekten en aan een derde wereldoorlog, bestaan uit mensen met namen en gezichten. Deze namen en gezichten moeten bij iedereen bekend worden. Daarom staan op onze website deze namen, afkomstig uit de gegevens die de Trilaterale Commissie officieel ter beschikking stelt.

De hele wereld weet nu welke mensen het zijn. Zolang zij voor de Trilaterale Commissie van Rockefeller werken, zijn ze verantwoordelijk voor wat er gebeurt uit naam van het Rockefeller-kartel. Bijgevolg zijn ze dus ook verantwoordelijk voor alles wat de regering-Bush momenteel doet. Nu er in strijd met alle internationale wetten een oorlog wordt gevoerd, moeten deze belangengroepen verantwoordelijk worden gesteld voor oorlogsmisdaden. Ook de mensen die George Bush ‘gemaakt hebben’ moeten aangeklaagd worden voor massamoorden, oorlogsmisdaden, uitbuiting, plunderen en voor welke andere illegale wandaden dan ook die uitgevoerd worden door de regering-Bush. En al deze kaderleden zouden dit moeten weten.

Pas in maart van dit jaar werd in Den Haag het Internationale Strafhof geïnstalleerd. Het is niet verwonderlijk dat de regering-Bush zich met hand en tand tegen de oprichting van deze rechtbank verzet heeft. Zij wisten dat zij wel eens de eersten konden zijn die voor deze rechtbank zouden moeten verschijnen. Hun daden zouden nauwkeurig onderzocht worden en de verantwoordelijken zouden hun straf krijgen. Tijdens het oorlogstribunaal van Neurenberg in 1947 werden de kopstukken van de industrieën die WO II hadden uitgelokt, namelijk managers van het petrochemische-farmaceutische kartel I.G. Farben, ook veroordeeld wegens oorlogsmisdaden.

Hoe denken deze leden van de door Rockefeller gefinancierde Trilaterale Commissie eraan te kunnen ontsnappen om voor de rechter gedaagd te worden, nu de hele wereld unaniem tegen de oorlog in Irak en tegen elke andere oorlog is? Het verbaast me hoe kortzichtig zulke kopstukken kunnen zijn. In een wereld van open communicatie zou er inderdaad een wereldwijde ‘marshall-wet’ nodig zijn om te voorkomen dat deze informatie overal bekend zou worden. De vraag is echter: wanneer wordt het tribunaal gehouden.

<      1       2       3       4       5       6       7       8      >