Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

"De agenda van de mens", een interview met dr. Matthias Rath, april 2003

<      1       2       3       4       5       6       7       8      >      

U noemde de Codex Alimentarius-commissie. Kunt u wat meer over die commissie vertellen?

De Codex Alimentarius is een commissie van de WHO en FAO. Ongeveer de helft van haar leden heeft direct of indirect banden met de farmaceutische industrie. Hoewel de Codex Alimentarius officieel een reeks problemen met betrekking tot voedingsbescherming onder haar hoede heeft, wordt het overgrote deel van haar tijd aan inspanningen en bronnen verspild in de strijd van het farmaceutische kartel tegen de verspreiding van informatie over natuurlijke gezondheid: over vitaminen, mineralen en andere essentiële voedingsstoffen.

All "Codex Alimentarius"-Meetings since 1998 took place in Berlin – behind closed doors

All "Codex Alimentarius"-Meetings since 1998 took place in Berlin – behind closed doors

Na mijn ontdekking van het verband tussen scheurbuik en hartziekten, het succes van mijn boek "Waarom dieren geen hartinfarct krijgen – maar mensen wel" en nadat in 1994 de eerste poging om in de Verenigde Staten natuurgeneeswijzen verboden te krijgen, was mislukt, bliezen de farmaceutische bedrijven de ‘Codex Alimentarius’ in 1995 nieuw leven in. Sindsdien hebben zij verwoede pogingen ondernomen om de farmaceutische handel in ziekten te beschermen tegen effectieve, veilige, niet-patenteerbare microvoedingsstoffen. Deze commissie vergadert nu jaarlijks achter gesloten deuren. Haar hoofddoel is het verbod op verklaringen over de preventieve en therapeutische werking van vitaminen, mineralen en andere essentiële voedingsstoffen. Deze gewetenloze aanbevelingen worden dan namens het farmaceutische kartel aangeboden aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, om als bindende wetgeving te worden aanbevolen aan alle lidstaten van de Verenigde Naties, wereldwijd. Dat is in ieder geval het plan van het farmaceutische kartel.

De afgelopen paar jaar hebben wij regelmatig protestacties georganiseerd tegen de ‘Codex’-plannen van het farmaceutische kartel, waaronder wetenschappelijke conferenties, bijeenkomsten en protestcampagnes gericht tegen de leden van de ‘Codex’-commissie en de regeringen die haar nog altijd ondersteunen. Tijdens de meest recente campagne werden meer dan 600 miljoen (!) protestbrieven verstuurd, naar regeringen en parlementsleden van de landen die deze gewetenloze poging blijven ondersteunen.

Aan de vooravond van de ‘Codex’-vergadering in november 2002 in Berlijn hielden wij een conferentie met gezondheidsexperts uit de hele wereld, waaronder Zuid-Afrika. Het was niet verwonderlijk dat tijdens deze ‘Codex-vergadering’ de officiële delegatie van Zuid-Afrika voor het eerst de hypocrisie van de ‘Codex Alimentarius’ ontmaskerde. Om de betekenis van deze stap te begrijpen, moeten de volgende feiten nader worden verklaard:

Geen enkel weldenkend mens zou een verbod op natuurlijke gezondheid zomaar ondersteunen. Het farmaceutische kartel had dus een smoes nodig om de politici die nog in dubio waren ervan te overtuigen dat zij natuurlijke therapieën moesten verbieden. Dat voorwendsel was de uitvinding van niet-bestaande bijwerkingen van vitaminen. Uiteraard bestaan deze bijwerkingen louter in de fantasie van de farmaceutische belangengroepen en op hun PR-afdelingen overal ter wereld. Vitaminen, mineralen en aminozuren zijn de bouwstenen van het leven en het lichaam is heel goed in staat enig eventueel overschot hiervan uit te scheiden.

What kills more Americans every year than World War II and the Vietnam War combined?

Dit in tegenstelling tot de farmaceutische medicijnen. Omdat zij synthetisch zijn, herkent het lichaam ze niet en dit is de reden waarom bijna alle farmaceutische geneesmiddelen ernstige bijwerkingen veroorzaken. Volgens het aprilnummer van 1998 van het Journal of the American Medical Association zijn deze dodelijke bijwerkingen de op drie na voornaamste doodsoorzaak in de geïndustrialiseerde wereld. Al deze feiten negerend, probeerde de farmaceutische PR-machine wereldwijd de publieke opinie te manipuleren en politici met het mes op de keel ertoe te dwingen deze immorele aanbevelingen van de Codex Alimentarius te legaliseren.

Tegen deze achtergrond bezien, moeten we waardering hebben voor het standpunt dat de Zuid-Afrikaanse regering innam tijdens de ‘Codex’-vergadering in 2002, voor het ontmaskeren van de hypocrisie van de jarenlange pogingen van het farmaceutische kartel binnen de ‘Codex’ door onze argumenten als officieel regeringsstandpunt over te nemen. Maar dit was geen toeval. Twee jaar daarvoor was de Zuid-Afrikaanse regering de strijd aangegaan tegen het farmaceutische kartel door te weigeren de royalty's op aids-medicijnen te betalen.

Hun argumentatie was heel simpel: De buitensporige royalty's voor deze medicijnen maken ze voor de overgrote meerderheid in Zuid-Afrika en de ontwikkelingslanden onbetaalbaar. Door hardnekkig vast te houden aan deze gigantische winstmarges, zet de farmaceutische industrie doelbewust het leven van miljoenen mensen in Afrika en de rest van de wereld op het spel. Het farmaceutische kartel, ofwel de International Federation of Pharmaceutical Manufacturers, was arrogant genoeg om de Zuid-Afrikaanse regering in Pretoria hiervoor voor het gerecht te dagen. Het is niet verwonderlijk dat deze strijd niet in de rechtszaal maar voor het gerecht van de publieke opinie werd beslecht.

Wereldwijde protesten tegen het ‘doden in het belang van de farmaceutische handel in ziekten’ dwongen het farmaceutische kartel ertoe het procederen te staken. In januari 2001, slechts een paar weken nadat het kartel de Zuid-Afrikaanse regering voor het gerecht had gedaagd, gaf het farmaceutische kartel zijn nederlaag toe en trok het de aanklacht in. De Zuid-Afrikaanse regering had een historische overwinning geboekt op het farmaceutische kartel. Intussen hebben veel landen het voorbeeld van de Zuid-Afrikaanse regering gevolgd en produceren zij hun eigen geneesmiddelen zonder dat zij verstikkend hoge patentvergoedingen hoeven te betalen.

U had het zojuist over aids-medicijnen. Bestaan er natuurlijke alternatieven voor deze medicijnen?

Het is een wetenschappelijk feit dat alle virussen in principe geheel of gedeeltelijk kunnen worden geblokkeerd door natuurlijke therapieën. Ascorbaat (vitamine C) remt de vermenigvuldiging (replicatie) van virussen af. Een onderzoek dat in 1990 in het invloedrijke Proceedings of the National Academy of Science USA werd gepubliceerd, toonde aan dat vitamine C in doseringen die dagelijks door mensen kunnen worden ingenomen, de vermenigvuldiging van het HIV-virus met meer dan 99,9% kan blokkeren! Het Amerikaanse Proceedings of the National Academy of Sciences is een van de meest gelezen wetenschappelijke publicaties ter wereld. De farmaceutische industrie, de Wereldgezondheidsorganisatie en de medische gevestigde orde wisten dus al meer dan tien jaar van het bestaan van natuurlijke, niet-patenteerbare alternatieven voor farmaceutische middelen. Bovendien blijken deze natuurlijke behandelingen veel effectiever in het bedwingen van de ziekte dan welke huidige farmaceutische therapie dan ook.

Een tweede stof die cruciaal is bij het blokkeren van de verspreiding van virussen is het aminozuur lysine. Aangezien alle virussen zich verspreiden door het omliggende weefsel (collageen) te verteren met behulp van enzymen (collagenasen), zal het neutraliseren van deze enzymen de verspreiding van het virus afremmen dan wel tegenhouden. De natuurlijke aminozuren lysine en proline blijken dit effect te hebben. Daarnaast is van vitamine A en andere essentiële voedingsstoffen bekend dat zij het immuunsysteem versterken en op die manier bijdragen aan de effectieve preventie en behandeling van aids.

We hebben veel van deze onderzoeken op de website van onze Foundation geplaatst, zodat iedereen, of het nu patiënten, gezondheidsprofessionals of gezondheidspolitici zijn, onmiddellijk kan profiteren van deze levensreddende boodschap en kan helpen haar te verspreiden.

Waarom bent u van mening dat het aids-programma van de VN de farmaceutische industrie ten goede komt?

De meeste programma's van de Verenigde Naties worden beheerst door de farmaceutische belangengroepen. Dat geldt ook voor het aids-programma van de VN. We moeten begrijpen dat voor de farmaceutische industrie een strijd om de geloofwaardigheid was begonnen, zowel in de ontwikkelingslanden als in de geïndustrialiseerde landen. Steeds meer landen beseffen dat er natuurlijke alternatieven voor farmaceutische geneesmiddelen bestaan, die niet alleen effectiever zijn, maar ook voor een fractie van de prijs van die farmaceutica worden aangeboden, zonder prohibitieve patentroyalty's. Veel regeringen hebben het gewetenloze en frauduleuze farmaceutische ‘zakendoen in ziekten’ onderkend en richten zich in hun nationale gezondheidsbeleid nu op natuurlijke vormen van preventie en genezing.

Het is belangrijk dat we beseffen dat elk land dat besluit zich af te keren van het farmaceutische ‘zakendoen in ziekten’ een nagel aan de doodskist is van deze investeringsindustrie. Een dergelijk besluit heeft niet alleen tot gevolg dat de farmaceutische industrie slechts een fractie van haar normale winst zal boeken in dit land. Er is nog een veel waardevollere consequentie: Elk land dat het farmaceutische ‘zakendoen in ziekten’ de rug toekeert, draagt er toe bij dat de wereld haar ogen opent voor de frauduleuze handel in ziekten, die al honderd jaar door de farmaceutische investeringsgroepen in stand wordt gehouden en bevorderd.

Naarmate steeds meer landen zichzelf bevrijden van het juk van het farmaceutische kartel, worden de gevolgen hiervan voor deze industrie steeds catastrofaler. Stelt u zich eens voor wat er gaat gebeuren wanneer steeds meer landen in de wereld tot het besef komen dat de aids-epidemie kan worden bedwongen door middel van het verschaffen van voldoende optimaal gedoseerde vitamine C en andere niet-patenteerbare, natuurlijke therapieën aan hun burgers. Stelt u zich eens voor wat de reactie van de mensen zou zijn als zij erachter komen dat de geneesmiddelenindustrie doelbewust deze levensreddende informatie over de natuurlijke ingrediënten heeft achtergehouden?

Momenteel zijn we getuige van het wereldwijde afkeren van de geneesmiddelenindustrie. De regeringen van Jordanië, de Verenigde Arabische Emiraten, Nigeria, Zuid-Afrika, Angola, Malawi en vele andere Afrikaanse landen, evenals China, hebben besloten natuurlijke gezondheidszorgstrategieën te gaan volgen. Het is niet slechts een ‘domino-effect’ waarmee de farmaceutische investeringsindustrie wordt geconfronteerd: het is de ineenstorting van de ‘Berlijnse muur’ van het wereldwijde farmaceutische ‘zakendoen in ziekten’.

Om de mensen en naties die het meest getroffen zijn door aids te helpen, moeten de Verenigde Naties en al haar organisaties gebruik maken van de doorbraken op het gebied van natuurlijke gezondheid en deze kennis en therapieën zo snel mogelijk beschikbaar maken voor de mensen in de wereld.

Schept u geen vijanden als u zulke machtige belangengroepen als de farmaceutische industrie aanvalt?

Ik kreeg met deze krachten te doen vanaf het moment dat ik de fakkel van de tweevoudig Nobelprijswinnaar Linus Pauling overnam. Ik was me er vanaf het begin terdege van bewust dat alleen al de ontdekking van de link tussen scheurbuik en hartziekten de farmaceutische miljardenmarkt voorgoed zou vernietigen. De strijd ter bevrijding van de mensheid van het juk van deze bedrieglijke en immorele industrie was dus een weloverwogen beslissing.

Terugkijkend, zijn er een paar belangrijke lessen te leren. Als één wetenschapper, één man, in staat is zo'n invloed uit te oefenen op de loop van de menselijke gebeurtenissen dat de grootste investeringsindustrie op aarde daardoor ten val wordt gebracht, vloeit dit niet louter voort uit mijn eigen kracht. De belangrijkste reden waarom ik, samen met een paar anderen, in staat bleek de ondergang van de grootste investeringsindustrie van de twintigste eeuw in gang te zetten, was dat deze industrie in wezen gebaseerd was op misleiding: ‘gezondheid’ beloven en steeds meer ziekte verkopen.

Toen het bedrog eenmaal was ontmaskerd, kon niets deze industrie nog van de ondergang redden. Al die jaren dat ik de farmaceutische industrie heb uitgedaagd en haar er openlijk van heb beschuldigd te bedriegen en het leven van miljoenen mensen op het spel te zetten, heeft zij het nooit openlijk aangedurfd in de tegenaanval te gaan. Noch heeft zij openlijk mijn wetenschappelijke ontdekkingen in twijfel getrokken.

Wel hebben enkele medische-opiniemakers en media, die van deze industrie afhankelijk zijn, geprobeerd mij als persoon in diskrediet te brengen. Maar dat is het lot van iedereen die durft op te komen voor wat juist is. Ik hoop dat vele jonge mensen en komende generaties van dit voorbeeld zullen leren en dat zij, wanneer hun tijd is gekomen, de moed zullen hebben op te komen voor wat zij als juist beschouwen.

John le Carré – De toegewijde tuinier

Wat betreft mijn persoonlijke veiligheid, veel mensen vragen mij of ik niet voor mijn leven vrees. Zij doelen hierbij op John le Carré's laatste roman "The Constant Gardner" (De toegewijde tuinier) en op het feit dat in de zakelijke opzet van de farmaceutische industrie respect voor mensenlevens niet telt. John le Carré schreef zelf in zijn nawoord in dit boek dat hij tijdens zijn werk aan deze roman zich realiseerde dat ‘vergeleken met de farmaceutische werkelijkheid zijn roman meer weg heeft van een ansichtkaart’.

Als je je, zoals ik, in de bevoorrechte situatie bevindt dat je voor de komende generaties iets kunt betekenen voor het leven van miljoenen mensen, neem je de juiste beslissing. Openlijk en overal de waarheid spreken is de beste bescherming tegen deze vijandige belangengroepen. De reeks open brieven die ik namens onze Foundation in verschillende landen heb gepubliceerd, was slechts een van de stappen in dit proces.

Wat waren de doelstellingen van uw wereldwijde informatiecampagne ‘Make Health – Not War’?

Al vanaf het begin van de huidige internationale crisis, was men wereldwijd achterdochtig over de zogeheten ‘oorlog tegen het terrorisme’, die door de regering Bush werd gepropageerd. In elke betoging die waar ook ter wereld tegen deze oorlog werd gehouden, waren op de spandoeken de motieven voor deze oorlog te lezen: olie.

Maar als jouw motief alleen maar olie is, hoef je geen wereldwijde massahysterie te kweken, hoef je de Amerikaanse samenleving niet te veranderen in een paramilitaire staat en hoef je geen complete ‘Big Brother’-dienst op te zetten met 67.000 mensen die je eigen burgers bespioneren. Allemaal onder het mom van ‘Homeland Security’ (binnenlandse veiligheid). Dit is alleen zinvol als je bang bent voor iets in je eigen land en als de gehele bevolking mogelijk een bedreiging vormt voor je economische belangen en je politieke heerschappij.

Open Letter by Dr. Rath, published in the New York Times on March, 9, 2003

Open Letter by Dr. Rath, published in the New York Times on March, 9, 2003

Zoals ik herhaaldelijk in mijn open brieven heb uitgelegd, is de farmaceutische industrie de voornaamste profiteur van de huidige crisis, de oorlog tegen Irak en de potentiële derde wereldoorlog. Wereldwijd geconfronteerd met slopende processen in augustus 2001, was de farmaceutische industrie niet alleen de grootste profiteur van de tragische gebeurtenissen op 11 september. In een laatste poging om de doorgebroken dam van geloofwaardigheid van haar frauduleuze handel te dichten, moesten zij vrezen al hun investeringen verloren te zien gaan.

U moet begrijpen dat, als je erin bent geslaagd de grootste investeringsindustrie op aarde te creëren op basis van bedrog en dit bedrog wordt ontmaskerd, geen enkele sector van de samenleving onberoerd blijft. Dit is exact de situatie waarin de Rockefeller-groep zich momenteel bevindt. Dit is de reden waarom zij Donald Rumsfeld, voormalig directeur van farmaceutische multinationals, minister van Defensie hebben gemaakt, die in wezen kan bepalen wanneer en hoelang het bommen zal regenen. Dit is de reden dat de farmaceutische industrie de grootste sponsor was van de verkiezingscampagnes van George Bush, waaronder de tussentijdse verkiezingen in november 2002, die door een duidelijk oorlogsscenario werden beheerst.

Een ding is zeker, deze belangengroepen zijn – bedreigd met de ondergang – bereid de hele mensheid in die ondergang mee te slepen. Een dergelijke situatie was 500 jaar geleden de aanleiding voor de overgang van de middeleeuwen naar de moderne tijd in Europa. Oog in oog met hun eigen ondergang, begonnen de heersers van die tijd een oorlog tegen hun eigen mensen. In de ‘Dertigjarige Oorlog’ (1618 - 1648) werd eenderde van Europa vernietigd en kwamen tientallen miljoenen mensen om.

<      1       2       3       4       5       6       7       8      >