Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

Open brief van dr. Matthias Rath aan Fiona Godlee, hoofdredacteur van BMJ:

9 januari 2007

Fiona Godlee, hoofdredacteur

The British Medical Journal

 

Beste mevrouw Godlee,

Ik mag aannemen dat u ervan op de hoogte bent dat British Medical Journal (BMJ) een vernietigend artikel heeft gepubliceerd dat niet alleen mijn persoon in diskrediet heeft gebracht, maar dat bovendien het effect van behandelingen in twijfel heeft getrokken die voortvloeien uit mijn onderzoeken op het gebied van de natuurlijke beheersing van kanker.

Verder mag ik aannemen dat u eveneens op de hoogte bent van het feit dat BMJ een rectificatie op dit artikel en een openbare verontschuldiging aan mijn adres heeft gepubliceerd en dat BMJ ermee heeft ingestemd een schadevergoeding te betalen voor de geleden schade als gevolg van de plaatsing van het artikel. Het Hooggerechtshof zal binnen een tijdsbestek van twee maanden zijn oordeel geven over deze schadevergoeding. Een rechter heeft in deze zaak de valse beschuldigingen van BMJ reeds aangeduid als "bijzonder ernstig".

Hoewel we in een gerechtelijke procedure zijn verwikkeld, beschouw ik ons geschil als een onderdeel van een noodzakelijk maatschappelijk gezondheidsdebat dat in het belang is van vele miljoenen patiënten. De reden dat ik u deze brief schrijf, is dat ik een samenvatting wil geven van de situatie tot dusver en dat ik een nieuwe richting wil voorstellen voor BMJ. Vanwege het gepolariseerde karakter van het debat over nieuwe methoden voor het behandelen van kanker en het maatschappelijke belang van dit debat schrijf ik deze brief in de vorm van een open brief die ik eveneens op de website van onze stichting zal plaatsen.

Hieronder vindt u mijn analyse van de huidige situatie:

 1. In het merendeel van de gevallen is kanker nog steeds een doodsvonnis. Ondanks de vooruitgang die op sommige terreinen is geboekt in de afgelopen vijftig jaar zijn chemotherapie en andere conventionele behandelingen niet in staat gebleken kanker te beheersen.
 2. Er is dringend behoefte aan nieuwe, effectieve en veilige methoden die ertoe kunnen bijdragen kanker te beheersen. In een recente rechtszaak in Hamburg (Duitsland) die veel publiciteit kreeg, verklaarde de rechter dat ons onderzoek op het gebied van microvoedingsstoffen mogelijk precies dat doet, namelijk "zoeken naar nieuwe wegen om kanker te beheersen".
 3. De berichtgeving van British Medical Journal over deze rechtszaak was geheel onjuist en in hoge mate lasterlijk. BMJ heeft inmiddels publiekelijk zijn verontschuldigingen hiervoor aangeboden. Door mij persoonlijk aan te vallen heeft BMJ indirect ook het onderzoek aangevallen dat wij in ons onderzoeksinstituut hebben uitgevoerd op het uiterst belangrijke gebied van kankerbeheersing. Er was slechts één partij die profiteerde van het bevooroordeelde karakter van dit artikel, namelijk de markt voor farmaceutische kankermedicijnen, waaronder chemotherapie.
 4. De gerechtelijke procedure die momenteel speelt tussen mij en British Medical Journal gaat over de schadevergoeding die BMJ moet betalen om mij schadeloos te stellen voor de geleden schade en om mijn goede naam in ere te herstellen. Ik ben ervan overtuigd dat de schade die BMJ aan mijn persoon en mijn reputatie heeft toegebracht en de indirecte schade die hiervan het gevolg is voor ons onderzoek en het volledige werkterrein van op wetenschappelijke feiten gebaseerd onderzoek naar natuurlijke gezondheid zo ernstig is, dat deze in geen geval op bevredigende wijze in geldelijke termen kan worden vergoed.
 5. Ik maak mij ernstig zorgen dat British Medical Journal, ongeacht de hoogte van de aan mij toe te kennen schadevergoeding, door zal gaan met het publiceren van artikelen waarin natuurlijke gezondheidsmethoden die op wetenschappelijk onderzoek zijn gebaseerd, onrechtmatig worden aangevallen, tenzij het wetenschappelijke debat dat ten grondslag ligt aan deze gerechtelijke procedure publiekelijk wordt gevoerd.
 6. Ik verzoek BMJ dringend om gebruik te maken van de gelegenheid die deze gerechtelijke procedure biedt om zijn benadering van natuurlijke. Een dergelijke stap voorwaarts is bovendien in het belang van vele duizenden artsen en miljoenen patiënten.

Gelet op bovenstaande feiten zou BMJ zijn verantwoordelijkheid kunnen tonen naar artsen en patiënten toe door de volgende "Belofte" te publiceren in een van zijn binnenkort te verschijnen nummers:

"BMJ Belofte:

 1. Van iedere vooruitgang op het gebied van natuurlijke gezondheid gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, met name als het gaat om kanker en andere veelvoorkomende ziektes, wordt op onbevooroordeelde wijze wetenschappelijk verslag gedaan in British Medical Journal, waarbij het accent ligt op het groeiende wetenschappelijke bewijs op dit gebied.
  Aldus belooft British Medical Journal om met onmiddellijke ingang in alle toekomstige uitgaves evenveel ruimte te wijden aan wetenschappelijke en medische artikelen op het gebied van onderzoek naar microvoedingsstoffen en andere op wetenschappelijke feiten gebaseerde natuurlijke gezondheidsmethoden, als aan medische artikelen over gepatenteerde medicijnen.
 2. Met niet minder dan negen toegewezen Nobelprijzen voor de ontdekking van de rol van vitaminen en microvoedingsstoffen voor de gezondheid van de mens is dit belangrijke onderzoeksterrein sterk ondervertegenwoordigd in de huidige redactie van British Medical Journal. Wil BMJ zijn rol als objectieve opinieleider op internationaal gezondheidsgebied waarmaken, dan moet het iedere voorkeur voor gepatenteerde farmaceutische medicijnen uit de weg gaan.
  Om ervoor te zorgen dat de farmaceutisch georiënteerde gezondheidszorg en het op wetenschappelijke feiten gebaseerd onderzoek naar natuurlijke gezondheid, passend worden vertegenwoordigd in British Medical Journal stelt de redactie van BMJ een evenredig aantal nieuwe redactieleden aan die zijn geselecteerd uit wetenschappers met ervaring in op wetenschappelijke feiten gebaseerd onderzoek naar natuurlijke gezondheid.
 3. Om tekortkomingen goed te maken die zich in het verleden hebben voorgedaan in de berichtgeving over de gezondheidsvoordelen van op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde natuurlijke gezondheid stelt British Medical Journal een veelomvattend plan op met als doel dit terrein te integreren in de gangbare gezondheidszorg. Het is van bijzonder groot belang dat BMJ jonge onderzoekers en artsen stimuleert een actieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde natuurlijke gezondheid.
  Aldus lanceert BMJ in 2007 als eerste stap een «Young Researcher Award in Science-Based Natural Health». Aan de prijs, die jaarlijks zal worden toegekend, is een bedrag verbonden van ten minste 50.000 Engelse ponden. Deze prijs moet de groeiende belangstelling voor en participatie in onderzoek naar natuurlijke gezondheid van toekomstige generaties artsen en wetenschappers veiligstellen."

Door op dit voorstel in te gaan, kan British Medical Journal een nieuwe ethische standaard stellen voor andere internationale medische vakbladen.

Indien u beslist deze "Belofte" te willen doen, ben ik van mijn kant ook bereid een bijdrage te leveren aan deze constructieve benadering en doneer ik een derde van het bedrag van de totale schadevergoeding die het gerechtshof aan mij toekent aan de hierboven beschreven "BMJ Young Researcher Award in Science-Based Natural Health". Het resterende deel van deze schadevergoeding wordt volledig gedoneerd aan ons onderzoeksinstituut in Californië voor onderzoek naar natuurlijke gezondheid.

Dit voorstel aan British Medical Journal is gedaan in het belang van de wetenschappelijke waarheid en daarnaast om enkele duizenden, zo niet miljoenen mensen te laten profiteren van de gezondheidsvoordelen die hieruit voortvloeien.

Met vriendelijke groet,

Dr. Matthias Rath
Dr. Matthias Rath

Lees de achtergronden over deze zaak