Dr. Rath Health Foundation

Dr. Rath Health Foundation

Social Media

De tekenen des tijds herkennen!

Gerenommeerd tijdschrift op het gebied van onderzoek naar kanker nodigt dr. Rath uit – en trekt de uitnodiging dan toch weer in…

Wij staan voor een nieuw tijdperk in de geneeskunde, we gaan van de geneeskunde in het belang van de farmaceutische investeringen naar een geneeskunde in het belang van de mensen: dit doel, dat mede mogelijk is gemaakt op grond van het wetenschappelijke werk van dr. Rath, bepaalt het werk van onze Gezondheidsalliantie.

De gebeurtenissen in de laatste weken laten zien hoe dicht wij bij dit doel zijn gekomen dankzij ons werk en de voortdurende en toenemende bevestiging van het wetenschappelijk onderzoek van dr. Rath. Als een vloedgolf worden we overspoeld door steeds meer nieuwe studies die de werking van vitamines en andere microvoedingsstoffen in de strijd tegen kanker bewijzen. Dit nieuwe tijdperk wordt ook bevestigd door het volgende:

Op 5 augustus 2008 werd dr. Rath officieel uitgenodigd als wetenschappelijk adviseur voor het vakblad “International Journal of Cancer” (IJC) door de hoofdredacteur, professor Harald zur Hausen. Professor Zur Hausen is niet alleen hoofdredacteur van het IJC, hij was ook 20 jaar directeur van het “Deutsches Krebs-Forschungszentrum” (DKFZ) (Duits centrum voor kankeronderzoek) in Heidelberg.

Bijna een halve eeuw lang was prof. Zur Hausen een bekende vertegenwoordiger van het onderzoek naar kanker met farmaceutische middelen. Zijn uitnodiging aan dr. Rath komt niet toevallig op dit tijdstip. De uitnodiging wijst erop dat het internationale wetenschappelijke kankeronderzoek een nieuwe koers gaat varen en eindelijk vitamines en andere microvoedingsstoffen in consideratie neemt bij de bestrijding van de kankerepidemie.

Zonder twijfel wordt deze nieuwe koers ingegeven door de aanzienlijke vooruitgang van het wetenschappelijke onderzoek op het gebied van microvoedingsstoffen om kanker onder controle te houden, dat is gedaan door dr. Rath en zijn wetenschappelijk team.

Gezien de historische betekenis van deze situatie, nodigt dr. Rath het “International Journal of Cancer” en het “Deutsche Krebs-Forschungszentrum” uit om de wetenschappelijke krachten te bundelen, om gezamenlijk kanker zo veel mogelijk uit de wereld te bannen als doodsoorzaak voor alle toekomstige generaties.

Prof. Zur Hausen en de andere verantwoordelijken van het op farmaceutische middelen gebaseerde kankeronderzoek in Duitsland, de verantwoordelijke regeringsvertegenwoordigers én de politieke beleidvoerders moeten inzien, dat een dergelijke samenwerking bij de zoektocht naar natuurlijke, wetenschappelijk onderbouwde mogelijkheden voor de bestrijding van kanker in het belang is van miljoenen kankerpatiënten, en van de hele mensheid.

Daarom nodigen wij u uit om uw steun te betuigen voor het voorstel van dr. Rath via een e-mail of een brief aan prof. Zur Hausen en alle andere verantwoordelijken. Wij vinden het belangrijk, dat prof. Zur Hausen en zijn collega’s bij het DKFZ evenals de internationale wetenschappelijke wereld, worden aangemoedigd om zaken van ondergeschikt belang ter zijde te leggen en de uitnodiging van dr. Rath aan te nemen om door middel van een constructieve dialoog een productieve samenwerking aan te gaan – in het belang van alle mensen.

Dat deze personen moeten worden aangespoord wordt duidelijk uit het feit dat prof. Zur Hausen kennelijk “nattigheid voelde” en plotseling niets meer wilde weten van zijn uitnodiging aan dr. Rath – die hij nog liet volgen door een “reminder” (geheugensteuntje). Deze plotselinge aanval van geheugenverlies, die door de ontvangen en beantwoorde e-mailberichten met gemak kan worden bewezen of weerlegd, verandert echter niets aan het feit dat de tijd rijp is voor een ingrijpende verandering van denkwijze in de geneeskunde en het wetenschappelijk onderzoek die zich vooral richten op oplossingen door middel van farmaceutische middelen.

Schrijf daarom naar prof. Zur Hausen en onderstaande personen! Vraag prof. Zur Hausen gerust naar de reden voor zijn plotseling veranderde mening en zijn geheugenverlies. En indien u tot de talrijke patiënten hoort, die positieve ervaringen hebben gehad met micronutriënten in verband met ziekte door kanker, voeg dan u uw persoonlijk verhaal als bijlage toe aan uw brief, om uw verzoek meer kracht bij te zetten.

Vergeet a.u.b. niet ons ter kennis een kopie te zenden.

Prof. Dr. Harald zur Hausen
Chefredakteur (hoofdredacteur)
International Journal of Cancer
Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ)
Im Neuenheimer Feld 242
69120 Heidelberg
Duitsland
Tel: +49 (0)6221-423850
Fax: +49 (0)6221-423851
E-Mail: zurhausen@dkfz-heidelberg.de

Leiding van het ‚Deutsches Krebsforschunginstitut’ (Duits instituut voor kankeronderzoek)

Prof. Dr. Otmar D. Wiestler
Wissenschaftlicher Stiftungsvorstand des DKFZ (Directeur van het bestuur DKFZ)
Im Neuenheimer Feld 280
69120 Heidelberg
Duitsland
Tel: +49 (0)6221-42-2850/51
Fax: +49 (0)6221- 42-2840
E-Mail: o.wiestler@dkfz.de

Dr. Jörg Hoheisel
Vorsitzender des Wissenschaftlichen Rats der DKFZ (Voorzitter van het wetenschappelijk bestuur DKFZ)
Im Neuenheimer Feld 280
69120 Heidelberg
Duitsland
Tel: +49 (0)6221-42-2868/4680
Fax: +49 (0)6221-42-4682
E-Mail: j.hoheisel@dkfz.de

Ministerialdirektor Dr. rer. nat. Peter Lange
Vorsitzender des Kuratoriums des DKFZ-Heidelberg (Voorzitter curatorium DKFZ)
c/o Bundesministerium für Bildung und Forschung
Friedrichstr.130 B
10117 Berlin
Duitsland
Tel: +49 (0)30-18-57-5105/5102
Fax: +49 (0)30-18-57-8-5507
E-Mail: Peter.Lange@bmbf.bund.de

Ministerialdirigent Dr. phil. Heribert Knorr
Stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums des DKFZ-Heidleberg (Vice- voorzitter curatorium DKFZ)
c/o Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Königsstraße 46
70173 Stuttgart
Duitsland
Tel: +49 (0)711-279-3301
Fax: +49 (0)711-279-3080
E-Mail: Heribert.Knorr@mwk.bwl.de

Prof. Dr. Carl-Henrik Heldin
Vorsitzender des Wissenschaftlichen Komitees des DKFZ-Heidelberg (Voorzitter wetenschappelijk comitee DKFZ)
c/o Ludwig Institute for Cancer Research
Box 595
751 24 Uppsala / Zweden
Tel: +46 18 160401
email: C-H.Heldin@LICR.uu.se

 

Professor Harald zur Hausen
hoofdredacteur
International Journal of Cancer
Deutsches Krebsforschungs-Zentrum (DKFZ)

13 augustus 2008

Geachte heer prof. Zur Hausen

Op 5 augustus 2008 ontving ik een door u ondertekende brief, waarin u mij voorstelt voor het International Journal of Cancer (IJC), een van de invloedrijkste tijdschriften voor het kankeronderzoek, op te treden als wetenschappelijk adviseur. Ik weet dat u naast uw positie als hoofdredacteur van het IJC twintig jaar lang voorzitter was van de raad van bestuur van de stichting Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) (Duits wetenschappelijk onderzoeksinstituut voor kanker) in Heidelberg, een van de meest vooraanstaande kankeronderzoekcentra ter wereld.

In uw brief, stelt u mij als eerste opdracht voor een door u voor publicatie vrijgegeven wetenschappelijk artikel te beoordelen waarin de betekenis van ascorbinezuur (vitamine C) in de bestrijding van kanker wordt behandeld. Als hoofdreden voor uw uitnodiging, om als deskundige voor uw tijdschrift te gaan werken, geeft u aan: „vanwege uw vakkennis en ervaring“ op het gebied van kankeronderzoek. Ik kan deze vaststelling slechts als officiële herkenning van de sleutelpositie van microvoedingsstoffen bij de controle van kanker uitleggen, waarvoor mijn onderzoeksteam en ik zich sinds meer dan een decennium inspannen.

Over uw volledige loopbaan was u een prominent vertegenwoordiger van de conventionele kankerbehandelingsmethodes, waaronder de toxische chemotherapie, de bestralingstherapie en andere methoden die hoofdzakelijk het doel hadden de kankerepidemie te gebruiken als wereldwijde commerciële markt van de farma-industrie met behulp van gepatenteerde geneesmiddelen.

Dat u mij – een gedecideerde criticus van deze conventionele behandelmethodes tegen kanker en wetenschappelijk pioneer op het gebied van nieuwe en natuurlijke kankertherapieën – nu benadert, is geen toeval. Met uw beslissing erkent u twee belangrijke feiten: 1. de doodlopende weg van de farmageneeskunde in de kankertherapie en 2. het overtuigende perspectief, dat microvoedingsstoffen bieden als effectieve preventie en therapeutische maatregel principieel tegen alle kankersoorten.

Met uw brief erkent u de dringende noodzaak voor een nieuwe oriëntatie in het kankeronderzoek, namelijk microvoedingstoffen te betrekken in de wereldwijde strijd tegen kanker. Voor dit besluit verdient u respect. Tegelijkertijd ben ik me ervan bewust, dat deze stap niet vrijwillig is gebeurd. Het adembenemende perspectief dat een natuurlijke beheersing van kanker mogelijk is en dat dit feit ook niet langer mag worden ontkend, heeft u tot dit schrijven aangezet. De wereldwijde mediaberichten over het potentieel van vitamines en andere microvoedingsstoffen bij de controle van kankeraandoeningen heeft de blokkade van microvoedingsstoffen in de kankertherapie opgeheven.

Met het oog op de negatie van de farmageneeskunde ten opzichte van microvoedingsstoffen en de tegenwerking door de farmalobby, die uiteindelijk de dood van miljoenen kankerpatiënten tot gevolg had, is uw uitnodiging een keerpunt. Het is duidelijk dat een dergelijke historische ommekeer niet kan worden ingeleid door degenen die mede verantwoordelijk zijn voor een van de meest duistere hoofdstukken in de geschiedenis van de mensheid – of dit op zijn minst getolereerd hebben: de geneeskundige volkerenmoord bij kanker.

In deze situatie heb ik besloten, op uw uitnodiging te reageren met een open brief. Zo kan iedereen die afhankelijk is van het succes van deze nieuw te bewandelen weg hiervan kennisnemen: de miljoenen kankerpatiënten in de hele wereld.

Ik wend me tot u:

Voordat ik nu de noodzakelijke stappen zal toelichten, wil ik u enkele vragen stellen, die u en uw collega’s de volgende maanden aan een ontsteld en verontwaardigd publiek zullen moeten beantwoorden:

Terwijl de waarheid over de levensreddende rol van microvoedingsstoffen in de strijd tegen kanker decennialang werd verzwegen, overleden wereldwijd elk jaar meer dan 6 miljoen kankerpatiënten. Zij moesten het met hun leven bekopen, dat de waarheid werd achtergehouden in het belang van de handelsbelangen van de farma-industrie met betrekking tot de kankerepidemie. Met het oog op dit historische falen, zou het naïef zijn te veronderstellen, dat een oplossing van de wetenschappers kan komen, die in grote mate verantwoordelijk zijn voor deze tragedie – of deze op zijn minst hebben getolereerd.

In het belang van miljoenen kankerpatiënten voel ik me daarom verantwoordelijk, de stappen nodige stappen om de strijd tegen kanker te winnen duidelijk te benoemen.

De volgende punten moeten meteen worden opgepakt:

In het belang van miljoenen mensen moeten deze taken onmiddellijk worden uitgevoerd. Wanneer men zich bewust wordt van deze enorme taak, het kankeronderzoek wereldwijd in een nieuwe richting te leiden, is uw uitnodiging, om als deskundig adviseur voor uw tijdschrift op te treden, slechts een druppel op de hete plaat.

Ik nodig u en uw wettenschappelijke collega’s uit, samen met ons een energieke internationale inspanning op touw te zetten, die het doel heeft, de kankerepidemie voor eens en altijd uit te roeien. De wetenschappelijke basis, om dit doel te kunnen bereiken is aanwezig. Nu moet onmiddellijk een wereldwijde campagne voor de beëindiging van de kankerepidemie worden georganiseerd, waarin wetenschap, geneeskunde, politiek en andere maatschappelijke onderdelen eenzelfde weg bewandelen.

Miljoenen mensenlevens staan op het spel. Wanneer u nu niets doet, zal de geschiedenis een overeenkomstig oordeel over u spreken. Wanneer u echter besluit, te handelen kunnen wij onze krachten samen bundelen en ons samen inzetten om dit doel te bereiken. De hele mensheid wacht er al zo lang op. Indien dit ook uw streven is, zijn mijn wetenschappelijk team en ik bereid met uw tijdschrift en uw wetenschappelijke collega’s samen te werken in elke mogelijke vorm.

Als eerste stap stel ik voor, een gezamenlijk openbaar symposium te organiseren door uw wetenschappelijk tijdschrift, het DKFZ en ons wetenschappelijk onderzoeksinstituut. Op dit symposium zouden de beste wetenschappers van het DKFZ en leden van ons wetenschappelijk onderzoeksteam hun onderzoeksresultaten aan een publiek bestaande uit patiënten, artsen en de openbaarheid moeten presenteren.

Een dergelijk symposium moet het begin zijn van een internationaal actieplan, dat wordt gedragen door onze wetenschappelijke onderzoeksinstituten en anderen in een strijd voor de definitieve uitroeiing van kanker.

Uw positieve reactie zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten

 

Dr. Matthias Rath